จำนวนผู้ชม : 1268 คน


 

-  จำนวนนับใช้บอกจำนวนของสิ่งต่างๆ  จำนวนนับ  หนึ่ง  สอง  สาม  สี่  ห้า  เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น
ทีละหนึ่งตามลำดับ  ซึ่งเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก  1  2  3  4  5  และตัวเลขไทย  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕

-  ถ้าไม่มีของให้เรานับเลย  ถือว่าเป็นศูนย์  ซึ่งศูนย์ไม่ใช่จำนวนนับ  เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก 0 และตัวเลขไทย ๐

-  จำนวนนับ  หก  เจ็ด  แปด  เก้า  สิบ  เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งตามลำดับ  ซึ่งเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก  6  7  8  9  10  และตัวเลขไทย  ๖  ๗  ๘  ๙  ๑๐

-  จำนวนสองจำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันจะมีค่าเท่ากัน  มากกว่ากัน  หรือน้อยกว่ากันอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น