จำนวนผู้ชม : 1256 คน


วันที่.............. เดือน................................ปี 2557

ชื่อ-สกุล...................................ชั้น................เลขที่.............

วิชา ตะกร้อลอดห่วง พ22102

มาตรฐานการเรียนรู้  พ๓.๑ เข้าใจมีทักษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังลำดับความคิดประวัติกีฬาตะกร้อลอดห่วง

 
   

       (ตัวอย่างเช่น)

      1.  กีฬาตะกร้อเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย

      2. โดยถ้ามีผู้กระทำความผิดจะถูกทำโทษ โดยการจับยัดใส่ลูกตะกร้อที่มีขนาดใหญ่มากและให้ช้างเตะ

 

หมายเหตุ ให้นักเรียนออกแบบเป็นรูปต่างๆแล้วนำข้อความสำคัญๆใส่เข้าไป