แบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  ระดับชั้น ม.1

 

ให้นักเรียนคลิกไฟล์ Flash สำหรับเปิดไฟล์งานจ๊ะ


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :