“ แฮงตั๋วบ่ทรง ล้มลงซ๊างต๊าง บ่จั่งอว่ายหน้า คืนชน ต๋ามพระเทศน์ไว้ หื้อเตื๋อนตั๋วต๋น อย่าป๋าวเปิบโยน เข้าหาดาบกล้า ”
แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :