“ ขว้างไม้จับต๋อ จั่งหย้อสะต้าน หุมจักถูกต้อง ตั๋วเอง ”
แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :