“ ร้ายและดี ช่างมีเฉพาะ ปะหุมเกิดขึ้น แชเชือน โบราณว่าไว้ อย่ายับควายเหมือน จิบอกไฟเจือน ช่างเลือนเข้าบ้าน สนุกมีใหน ความตุ๊กข์มีหั้น ต๋ามกำโบราณว่าไว้ ”
แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :