องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

การทำงานของคอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

2. ซอฟต์แวร์ (Software)

3. มนุษย์ (Peopleware)

4. ข้อมูล

 

 

แบบทดสอบ เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

 

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :