จำนวนผู้ชม : 1275 คน


คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนออนไลน์  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรม  Microsoft  Word 2010 เบื้องต้น

                โดยให้นักเรียน  Click  ที่ปุ่ม  Play  เพื่อเริ่มการศึกษาในเบื้องต้น