จำนวนผู้ชม : 1249 คน


คำชี้แจง  :   ให้นักเรียนทำการศึกษาบทเรียนออนไลน์  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรม  Microsoft  Excel  2010 เบื้องต้น 

                    โดยให้นักเรียน  Click  ที่ปุ่ม   Play  ในบทเรียนออนไลน์เพื่อทำการศึกษาในบทเรียนได้เลย