จำนวนผู้ชม : 1218 คน


เรื่อง  ความหมายไตรสิกขา

คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย X   ข้อที่ถูกเพียงข้อเดียว

1.   ไตรสิกขา ข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษากี่อย่าง

       ก.     3      อย่าง

       ข.     4      อย่าง

       ค.      5     อย่าง

       ง.      7     อย่าง

2.   ไม่รังแกสัตว์หรือเบียดเบียด  เป็นการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาข้อใด

       ก.    ศีล

       ข.    สมาธิ

       ค.    ปัญญา

       ง.    อุเบกขา

3.  ข้อใดเป็นความหมายของไตริสิกขา

      ก.  ปกติหรือเย็นเป็นปกติ

      ข.  ความตั้งมั่นของจิต

      ค.  หลักการพัฒนาชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

      ง.  หลักการพัฒนาความรู้

4.  ไตรสิกขา  ประกอบด้วยอะไรบ้าง

      ก.  พรหมวิหาร 4

      ข.  อุเบกขา

       ค.   ศีล   สมาธิ    ปัญญา

       ง.  อริยสัจ  4

5.  ข้อใดเป็นหลักการพัฒนาจิตใจ

      ก.   ศีล

      ข.   ปัญญา

      ค.   สมาธิ

      ง.   อธิบาท  4

 

เรื่อง   ศีล

คำชี้แจง    ให้นักเรียนทำเครื่งอหมาย / หรือ X  หน้าข้อความต่อไปนี้

................1. ศีลแปลว่า  ปกติของกาย  วาจา   ปราศจากเจตนาที่คิดคด

.................2. ศีลแปลว่า เย็น  คือ ทำให้ผู้มีศีลอยู่ในความร่มเย็น

.................3.  ศีลทางวาจา  เช่น  ละเว้นจากการขโมย

.................4. ศีล ของภิกษุ  มี  227  ข้อ

.................5.  ศีลมี 5 ข้อ  ข้อที่ 3  คือ  การละเว้นจาการพูดปด

เรื่อง  สมาธิ

คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย / หรือ X หน้าข้อความต่อไปนี้

....................1.  สมาธิ  คือ    ความตั้งมั่นของจิต

....................2.  สมาธิ  แบ่งออกเป็น  3   ระดับ

....................3.  สมาธิ  ใช้สำหรับปราบกิเลสอย่างกลาง

....................4.  ขณิกสมาธิ  คือ  สมาธิแน่วแน่

....................5.  อุปจารสมาธิ คือ  สมาธิชั่วครู่

เรื่อง  ปัญญา

คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1.  ปัญญา คือ ...............................................................

2.  ปัญญาแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง ...................................................................

3.   ปัญญามีไว้สำหรับทำอะไร ....................................................................