จำนวนผู้ชม : 1244 คน


Adjectives ภาษาอังกฤษ

Adjective แปลว่า “คุณศัพท์” หมายถึง “คำที่ไปทำหน้าที่ขยายนาม หรือสรรพนาม (ขยายสรรพนามต้องอยู่หลังตลอดไป) เพื่อบอกให้รู้ลักษณะ คุณภาพ หรือคุณสมบัติของนามหรือสรรพนามนั้นว่า เป็นอย่างไร ? เช่น ดีหรือชั่ว สูงหรือต่ำ ดำหรือขาว อ้วนหรือผอม แห้งหรือเปียก เหล่านี้เป็นต้น” เรียกคำเหล่านี้ว่า Adjective หรือคุณศัพท์ ได้แก่ คำว่า

good
ดี
wise
ฉลาด
this
นี้
bad
ชั่ว, เลว
red
แดง
those
เหล่านั้น
tall
สูง
fat
อ้วน
short
ต่ำ, สั้น
dirty
สกปรก
thin
ผอม
white
ขาว etc.

Adjective เวลานำไปพูดหรือเขียนมีวิธีใช้อยู่ 4 อย่างคือ

1.เรียงไว้หน้านามที่คุณศัพท์นั้นไปขยายโดยตรงได้ เช่น

The thin man can run very quickly.
คนผอมสามารถวิ่งได้เร็วมาก

wise boy is able to answer a difficult problem.
เด็กฉลาดสามารถตอบปัญหาที่ยากได้

The beautiful girl is wanted by a young boy.
สาวสวยย่อมเป็นที่หมายปองของเด็กหนุ่ม

(thin, wise, difficult, beautiful และ young เป็นคุณศัพท์เรียงขยายไว้หน้านามโดยตรง)

2.เรียงไว้หลัง Verb to be, look, feel, seem, get, taste, smell, turn, go, appear, keep, become, sound, grow, etc. ก็ได้ Adjective ที่เรียงตามกริยาเหล่านี้ถือว่าขยายประธาน แต่วางตามหลังกริยา เพราะฉะนั้นจึงมีชื่อเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็น “Subjective Complement” เช่น

I’m feeling a bit hungry.
ผมรู้สึกหิวนิดๆ แล้วนะ

3.เรียงหลังคำนามที่ไปทำหน้าที่เป็นกรรม (Object) ได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยขยายเนื้อความของตัวกรรมนั้นให้สมบูรณ์ขึ้น Adjective ที่ใช้ในลักษณะเช่นนี้เรียกว่าเป็น “Objective Complement” เช่น

Sukit made his wife happy.
สุกิจทำภรรยาของเขาให้มีความสุข

I consider that man mad.
ผมพิจารณาดูแล้ว เจ้าคนนั้นเป็นบ้า

This matter made me foolish.
เรื่องนี้ทำให้ผมโง่ไปได้

(happy, mad และ foolish เป็น Adjective ใช้เรียงหลังนาม และสรรพนามที่เป็น object คือ wife, man, me)

4.เรียง Adjective ไว้หลังคำนามได้ ไม่ว่านามนั้นจะทำหน้าที่เป็นอะไรก็ตาม ถ้า Adjective ตัวนั้นมีบุรพบทวลี (Perpositional Phrase) มาขยายตามหลัง เช่น

A parcel posted by mail today will reach him tomorrow.
พัสดุที่ส่งทางไปรษณีย์วันนี้จะถึงเขาวันพรุ่งนี้

(posted เป็น Adjective เรียงตามหลังนาม parcel ได้เพราะมีบุรพบทวลี by mail today มาขยายตามหลัง)

It was a battle famous in history.
มันเป็นสงครามที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์

(famous เป็นคุณศัพท์เรียงตามหลังนามได้ เพราะมีบุรพบทวลี in history มาขยายอยู่หลัง)

I have known the manger suitable for his position.
ผมได้รู้จักผู้จัดการคนนั้นซึ่งก็มีความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งของเขาดีอยู่หรอก

(suitable เป็นคุณศัพท์ เรียงไว้หลังนาม manager ได้ เพราะมีบุรพบท วลี for his position มาขยายตามหลัง)