จำนวนผู้ชม : 1276 คน


พุทธศาสนสุภาษิต

นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา

smiley" ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี " (นัย- ส.ส.) ความกตัญญูกตเวที คือ ความรู้อุปการะคุณที่บุคคลอื่นทำแก่ตนก่อนแล้ว ทำตอบแทนภายหลัง บุคคลผู้ประกอบด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรม จะเป็นผู้มีสติระลึกได้อยู่เสมอถึงความดีที่ผู้อื่นทำไว้แก่ตน และคอยหาโอกาสตอบแทนอยู่เสมอ บุคคลเช่นนี้หาได้ยากยิ่ง และนับได้ว่าเป็นคนดี เพราะทำสิ่งที่ทำได้ยากและถือว่าเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี

 

พฺรหฺมาติ  มาตาปิตโร     ปุพฺพาจริยาติ  วุจฺจเร

มารดา บิดา ท่านว่าเป็นพรหม เป็นบุรพาจารย์เป็นที่นับถือของบุตร และเป็นผู้อนุเคราะห์บุตร

มารดาบิดา นั้นหนา น่าชื่นชมเพราะเป็นพรหม ของบุตร ทั้งชายหญิงเป็นอาจารย์ สอนให้ดู ให้รู้จริงในสรรพสิ่ง ก่อนผู้อื่น ทั้งคืนวันเป็นผู้ควร เคารพ สักการะดุจดังพระ ของบุตร สุดสร้างสรรค์สงเคราะบุตร ให้มีสุข ทุกคืนวันเพราะฉะนั้น บุตรทั้งผอง ต้องบูชา