จำนวนผู้ชม : 1252 คน


การเคลื่อนที่ ด้วย ความเร็ว ความเร่ง และ การเคลื่อนที่ในแนวตรง

การเคลื่อนที่ ในแนวตรง
  อัตราเร็ว คือการเปลี่ยนแปลง ระยะทาง ต่อเวลา
 
อัตราเร็วเฉลี่ย หน่วย เมตร/วินาที(m/s)
    s = ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ (m) ตามแนวเคลื่อนที่จริง
    t = เวลาในการเคลื่อนที่ (s)
     
  ความเร็ว คือ การเปลี่ยน แปลงการกระจัด
 
ความเร็วเฉลี่ย หน่วย เมตร/วินาที (m/s)
    s = การกระจัด (m) คือ ระยะทางที่สั้นที่สุดในการย้ายตำแหน่ง หนึ่งไป อีกตำแหน่งหนึ่ง
     
  ความเร่ง คือ อัตราการเปลี่ยน ความเร็ว
 
ความเร่ง หน่วย เมตรต่อ วินาที2( m/s2)
    a = ความเร่ง
แสดง เป็นกราฟ
การกระจัดกับเวลา ความเร็วกับเวลา ความเร่งกับเวลา
     
  การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
  การเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร่งคงที่ มีสูตรดังนี้
  s = vt u = ความเร็วเริ่มต้น (m/s)
v = ความเร็วตอนปลาย (m/s ) 
s = ระยะทาง(m)
a = ความเร่ง ( m/s2)
   
  การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งภายใต้แรงดึงดูดของโลก
  1.v = u - gt u = ความเร็วต้น เป็น + เสมอ
 
v = ความเร็วปลาย + ถ้าทิศเดียวกับ u และเป็น - ถ้าทิศตรงขามกับ u
s หรือ h = ระยะทางเป็น + ตอนวิ่งขึ้น และเป็น - ตอนวิ่งลง
  3.v2 = u 2+2gh g = ความเร่งจากแรงโน้มถ่วง

แหล่งที่มา

http://student.nu.ac.th/phyedu12/topic3.html