การใช้สูตรในการคำนวณ 

                โปรแกรม Microsoft Excel 2010    เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการคำนวณ โดยมีเครื่องมือให้ใช้มากมาย ทั้งในรูปของสูตรหรือฟังก์ชันสามารถใช้ในรูปแบบอัตโนมัติ หรือสามารถกำหนดให้ด้วยตนเอง โดยที่สูตรเราจะหมายถึงการคำนวณทางคณิตศาสตร์  ซึ่งประกอบด้วยเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ เครื่องหมายในการเปรียบเทียบ  เชื่อมข้อความและการอ้างอิง เช่น การบวก ลบ คูณ หาร  เป็นต้น ส่วนฟังก์ชัน เราจะหมายถึง คำสั่งสำเร็จรูปที่ใช้ในการคำนวณ เช่น  Sum Average Min Max ฯลฯ

   ชนิดของสูตร

                      โปรแกรม Microsoft Excel 2010 แบ่งชนิดของสูตรออกเป็น 4 ชนิด คือ

1.      สูตรในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Formula)

เครื่องหมาย

ความหมาย

ตัวอย่างสูตร

+

บวก

=40 + 10  จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 50

-

ลบ

= 40 – 10  จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ  30

*

คูณ

=40*2        จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ  80

/

หาร

=  40/2       จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ   20

%

เปอร์เซ็นต์

=  40%       จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ  0.4

^

ยกกำลัง

=40^2        จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1600

2.      สูตรในการเปรียบเทียบ (Comparision Formula)

เครื่องหมาย

ความหมาย

ตัวอย่างสูตร

=

เท่ากับ

= 40=30   จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ False

>

มากกว่า

=40>30    จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ  True

<

น้อยกว่า

=40<30     จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ False

>=

มากกว่าหรือเท่ากับ

=40>=30   จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ True

<=

น้อยกว่าหรือเท่ากับ

=40<=30   จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ False

< >

ไม่เท่ากับ

40< >40    จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ False

3.เครื่องหมายในการเชื่อมข้อความสองข้อความหรือมากกว่านั้น (Text Formula)

เครื่องหมาย

ความหมาย

ตัวอย่างสูตร

&

เชื่อมหรือนำคำสองคำมาต่อกันให้เกิดค่า ข้อความต่อเนื่องที่เป็นค่าเดียวกัน

=STORY&BOARD จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ  STORYBOARD

  4.    สูตรในการอ้างอิง (Text Formula)

เครื่องหมาย

ความหมาย

ตัวอย่างสูตร

: (Colon)

เว้นวรรค (Insection)

, (Comma)

บอกช่วงของข้อมูล

กำหนดพื้นที่ทับกัน 2 ช่วงเอาข้อมูลทั้ง 2 ช่วงมาเชื่อมต่อกัน

=(B1:B5)

=SUM(B1:C1 D1:E5)

=Sum(C1:C5,D7:D8)

ลำดับความสำคัญของเครื่องหมายการคำนวณ

ลำดับ

เครื่องหมาย

รายละเอียด

1

(  )

วงเล็บ

2

^

ยกกำลัง

3

* และ /

คูณและหาร

4

+  และ  -

บวกและลบ

5

&

ตัวเชื่อม

6

=,<,<=

เท่ากับ น้อยกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ

7

> ,>=, < >

มากกว่า มากกว่าหรือเท่ากับ  ไม่เท่ากับ

หมายเหตุ   การทำงานที่อยู่ในระดับเดียวกัน จะคำนวณจากซ้ายไปขวาตามลำดับ

การคำนวณโดยใช้สูตร
          การใช้สูตรเป็นวิธีที่ใช้ในการคำนวณที่นิยมมากที่สุด  เพราะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว และสูตรบางอย่างยังสามารถช่วยคำนวณข้อมูลตัวเลขที่ซับซ้อนได้อีก  แต่ละสูตรมีรูปแบบการใช้ที่แตกต่างกันออกไป

 

การใช้งานสูตรรูปแบบปกติ (Formula)
          สูตรรูปแบบปกติจะเป็นสูตรที่เป็นสมการที่ใช้ดำเนินการกับข้อมูลใน ชีทด้วยการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์  เช่นเครื่องหมายบวก ลบ คูณ หาร การอ้างอิงเซลล์อื่น  หรือสูตรที่ใช้รวมข้อความ  เป็นต้น

ตัวอย่าง
=5-1
=9*8
=B5-A7

 


การใช้งานสูตรแบบฟังก์ชัน (Function)
          เราสามารถใช้สูตรแบบฟังก์ชันช่วยคำนวณข้อมูลที่ซับซ้อนหรือมดี ปริมาณมากได้  ซึ่งฟังก์ชันใน Excel  เป็นสูตรที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและถูกสร้างให้เหมาะกับงานเฉพาะอย่าง 

 

ตัวอย่าง
=SUM(B1:B9)
=AVERAGE(A9:A20)
=COUNT(A1:A5)

 

การใช้งานสูตรแบบอาร์เรย์ (Array)
          การใช้สูตรแบบอาร์เรย์สามารถทำหลาย ๆ การคำนวณให้คืนค่าเป็นผลลัพธ์เดียวหรือหลายผลลัพธ์ โดยสูตรอาร์เรย์ตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป

ตัวอย่าง
{=SUM((B1:B9)/(A1:A5))}

          สูตร แบบต่าง ๆ จะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไป ซึ่งการสร้างสูตรนั้น  เราจะต้องทราบหลักการทำงานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ในสูตร รวมถึงลำดับการคำนวณ  เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการแสดงผลลัพธ์ทั้งสิ้น

 

องค์ประกอบสำคัญในการสร้างสูตร

          ในการสร้างสูตรใช้งานต่าง ๆ ส่วนประกอบสำคัญต่อไปนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ ประกอบด้วย

เครื่องหมายเท่ากับ (=) จะเป็นตัวขึ้นต้นเสมอในการสร้างสูตร  เพื่อเป็นการระบุให้ Excel รู้ว่าอักขระตัวถัดไปเป็นสูตร
อาร์กิวเมนต์  หรือองค์ประกอบที่จะถูกนำมาคำนวณได้แก่  อาร์กิวเมนต์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือการอ้างอิงเซลล์หรือช่วง  ป้ายชื่อ  ชื่อ หรือฟังก์ชันแผ่นงาน
ตัวดำเนินการ  ในการคำนวณ  เช่น  เครื่องหมาย ( + ) เครื่องหมายหาร ( / )
ลำดับการคำนวณ  โดยปกติแล้ว  Excel  จะลำดับการคำนวณเครื่องหมายดังดต่อไปนี้ ตามลำดับ
 
1.
วงเล็บ (   ) 
 
2.
 คูณ ( * )  หาร ( / )
 
3.
บวก ( + ) ลบ ( - )
  หมายเหตุ  ลำดับความสำคัญเท่ากันให้คำนวณจากซ้ายไปขวา

 

ลำดับที่ Excel ใช้ดำเนินการในสูตร
          หากใช้ตัวดำเนินการหลาย ๆ ตัวในสูตรเดียวกัน  ใน Excel  จะมีลำดับการดำเนินการตามลำดับดังนี้

ลำดับที่
ตัวดำเนินการ
คำอธิบาย
1
: (เครื่องหมายจุดคู่)
ตัวดำเนินการอ้างอิง
2
(ที่ว่างเดียว)
ตัวดำเนินการอ้างอิง
3
, (เครื่องหมาจุลภาค)
ตัวดำเนินการอ้างอิง
4
-
เครื่องหมายลบ (เช่น -5)
5
%
เปอร์เซ็นต์
6
^
เลขชี้กำลัง
7
* และ /
การคูณและการหาร
8
+ และ -
การบวกและการลบ
9
&
เชื่อมสายอักขระของข้อความ
10
= <> <=> = <>
การเปรียบเทียบ

แหล่งที่มา 

http://www.lks.ac.th/kuanjit/excel/excel_content1.htm

http://www.krumai.com/ex/p6_3_1.html


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :