จำนวนผู้ชม : 1294 คน


 

 

 

 

 

ผู้แต่ง 

 เครือแก้ว ณ เชียงใหม่ เจ้า (พ.ศ. ๒๔๕๕-ปัจจุบัน)

 

 

 หมายเหตุทั่วไป   เจ้าเครือแก้วเป็นบุตรีของ เจ้ามรกตและเจ้าเกี๋ยงคำ ณ เชียงใหม่ ท่านปู่มีนามว่าเจ้าดวงทิพย์ ณ เชียงใหม่ ท่านย่ามีนามว่า เจ้าแสนคำ ณ ลำพูน ท่านตาและท่านยายมีนามว่า เจ้าดวงทิพย์และเจ้าแว่นฟ้า ณ เชียงใหม่ เกิดเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ที่ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๗ คน มีเจ้าพรรณคำ สุขุม เจ้าในทิพย์ นาคนิกร ซึ่งตีขิมเก่งทั้งสองคน และอีกคนหนึ่งคือจ้าดวงไทย ณ เชียงใหม่ ชำนาญด้านการขับร้อง เรียนหนังสือครั้งแรกที่ตำแหน่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ สวนดุสิต กรุงเทพฯ แล้วย้ายไปอยู่ในวังหลวง เมื่อพระราชชายาฯ กราบถวายบังคมลาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับไปประทับอยู่ที่เชียงใหม่ ได้ตามเสด็จกลับไปศึกษาต่อ ณ โรงเรียนคิดประดิษฐ์ จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เนื่องจากมีความใกล้ชิดในพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในฐานะที่เป็นหลาน จึงได้เริ่มเรียนขับร้องจากจากพระราชชายาฯ มาตั้งแต่ที่กรุงเทพมหานคร และยังได้มีโอกาสต่อเพลงขับร้องจากพระราชชายาฯ มาตั้งแต่ที่กรุงเทพมหานคร และยังได้มีโอกาสต่อเพลงขับร้องจากครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) หม่อมเจริญ พาทยโกศล ที่บ้านท่านจางวางทั่ว และต่อร้องกับคุณไพฑูรย์ กิตติวรรณ กับมีครูอีกท่านหนึ่งชื่อปาน สอนเพลงพื้นเมืองเชียงใหม่และเภทซอเมือง จนมีความรู้ดีและได้เพลงมากสามารถร้องเพลงหน้าพาทย์ประกอบโขนละครได้ทั้งหมด ต่อมาได้กลับไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และสมรสกับ ร.ต.อ.เจ้าพรหมา ณ เชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้เปิดโรงเรียนและเป็นครูสอนขับร้องเอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ ชื่อโรงเรียน บ.ป.ท.วิทยาลัย ต่อมาจึงได้มาเป็นอาจารย์ในวิทยาลัยนาฎศิลป์ จังหวัดเชียงใหม่ สอนเพลงพื้นเมืองตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ จนทุกวันนี้ เป็นศิลปินที่มีความรู้ทางเพลงซอ และเพลงพื้นเมืองทางภาคเหนือมาก นับเป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดวิทยาการด้านดนตรีพื้นเมืองให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นอย่างยิ่ง บ้านพักเจ้าเครือแก้วอยู่ที่ เลขที่ ๒๘๑/๑ ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.
 รายการเพิ่มผู้แต่ง   พูนพิศ อมาตยกุล (เรียบเรียงจาก การสัมภาษณ์และแบบบันทึกข้อมูล ซึ่งให้รายละเอียดโดยเจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๕.)
 URL Object      View Image

หมายเหตุ : ครูวิสูตร  บัวชุ่ม ได้เรียนการขับร้องไทย จาก เจ้าเครือแก้ว  ณ เชียงใหม่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2514