ประเพณีตานก๋วยสลาก  ตอนที่  1

 

 

ประเพณีตานก๋วยสลาก  ตอนที่  2

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :