จำนวนผู้ชม : 1294 คน


Ans 350 N

Ans 2 วินาที

Ans  (M+m)g

Ans 8 m/s^2

Ans 160 N 

Ans T=m(g+a)

Ans a=g/ u

 

Ans 3.27 m/s^2

Ans T1=110N,T2=100N

Ans 15 N