แบบทดสอบ เรื่อง การตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoscape จำนวน 10 ข้อ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอน นางสาววโรบล  ไชยวงศ์


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : แบบทดสอบ เรื่อง การตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoscape 10 ข้อ
แบบฝึกหัดหลังเรียน :