แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop จำนวน 10 ข้อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ครูวโรบล  ไชยวงศ์

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop จำนวน 10 ข้อ
แบบฝึกหัดหลังเรียน :