มาทำความรู้จักกับ เลเยอร์ (Layer) ใน Photoshop
 

layer คืออะไร ????
 
เลเยอร์ คือการซ้อนทับกันของออบเจ็คเป็นชั้นๆ

แหล่งอ้างอิง : http://www.siamfreestyle.com/travel-tip/Layer-Photoshop 

เลเยอร์ (Layer) ใน Photoshop

เลเยอร์ (Layer) ใน Photoshop เลเยอร์ (Layer) เปรียบเสมือนแผ่นใสที่วางซ้อนกันเป็นชั้นๆ โดยแต่ละชั้นจะใช้เป็นที่วางภาพที่เอามาจัดการตามคำสั่งต่างๆของ Photoshop และแสดงผลการทำงานของคำสั่งต่างๆบนแผ่นใสนี้ ทับซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆ โดยเปรียบเสมือนแต่ละแผ่นใสเป็นแต่ละเลเยอร์ บริเวณของเลเยอร์ที่ไม่มีรูปจะเห็นทะลุถึงเลเยอร์ที่อยู่ข้างล่าง

 

ในการทำงานนั้นสามารถซ่อนหรือแสดงผลของภาพในเลเยอร์  สับเปลี่ยนลำดับ  เชื่อมหรือล็อคเลเยอร์เข้าด้วยกันได้ นอกจากนี้หากในการทำงานมีจำนวนเลเยอร์มากเกินไปยังสามารถรวมเลเยอร์ที่ต้องการเข้าด้วยกันได้

การทำงานด้วยโปรแกรม Photoshop นั้น การทำงานด้วยเลเยอร์เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้สามารถสร้างงานได้ง่ายขึ้นและเป็นขั้นตอน  เนื่องจากแต่ละเลเยอร์ทำงานเป็นอิสระต่อกัน มีคุณสมบัติต่างๆ เป็นของตนเอง นอกจากนั้นแล้วยังมีประโยชน์อย่างมากในการกลับมาแก้ไขส่วนต่าง ๆ ของชิ้นงานโดยไม่กระทบกับส่วนอื่นๆ

 

Layers  Palette

Layers  Palette  เป็นศูนย์รวมของเลเยอร์ทั้งหมดที่มีในภาพ โดยเรียงตามลำดับจากเลเยอร์ ที่อยู่บนสุดไปจนถึงเลเยอร์ที่อยู่ล่างสุด มี Scollbar เลื่อนขึ้นลงเพื่อดูเลเยอร์ต่างๆ แต่ละเลเยอร์จะมีชื่อของเลเยอร์นั้นๆอยู่นอกจากนี้ Layers Palette  ยังเป็นเหมือนตัวควบคุมลักษณะการใช้งานของเลเยอร์ทั้งหมด

ปุ่มคำสั่งในเลเยอร์

    กำหนดภาพในเลเยอร์เป็นแบบโปร่งใส
     ป้องกันการปรับแต่งหรือแก้ไขภาพ
     ป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายภาพในเลเยอร์ที่กำหนด
     ป้องกันการแก้ไขภาพในเลเยอร์ทุกรูปแบบ
      กำหนดการเชื่อมโยงระหว่างเลเยอร์
      กำหนดลูกเล่น  (Style  Effects)  ให้กับเลเยอร์
        กำหนด  Layer  Mask  ให้กับเลเยอร์
      จัดกลุ่มเลเยอร์  (Layer  Group)
       ตกแต่งวัตถุในเลเยอร์ด้วยเทคนิค  Adjustment
         สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่
       ลบเลเยอร์ที่ไม่ใช้งาน

 

Active  Layer

ในการใช้งานโปรแกรม Photoshopนั้นแม้จะประกอบไปด้วยเลเยอร์หลายเลเยอร์ แต่การทำงานจะทำได้เพียงครั้งละเลเยอร์เดียวเท่านั้น เลเยอร์ที่กำลังทำงานอยู่เรียกว่า Active Layer ซึ่งใน Layers  Palette จะปรากฏเป็นแถบสีน้ำเงิน  และมีไอคอนปรากฏอยู่ในช่องแสดงสถานะของเลเยอร์ เช่น แสดงว่ากำลังทำการปรับแต่งเลเยอร์อยู่ เป็นต้น

 

การเปลี่ยนการทำงานไปในเลเยอร์ต่างๆ

สามารถเรียกเลเยอร์ใดขึ้นมาทำงานได้ โดยการเลื่อนเมาส์ไปที่เลเยอร์ที่ต้องการ แล้ว Click  mouse ที่แถบของเลเยอร์นั้นๆ เลเยอร์นั้นจะกลายเป็น  Active Layer โดยทันที

 

การสร้างเลเยอร์ใหม่

สามารถสร้างเลเยอร์ใหม่ได้หลายวิธีดังต่อไปนี้ คือ

วิธีที่ 1 สร้างโดยใช้คำสั่งที่แถบเมนู มีวิธีดังนี้ คือClick  mouse เลือกคำสั่ง  Layer > New > Layer จะปรากฏหน้าต่าง New Layer

 1. Click  mouse เลือกคำสั่ง  Layer > New > Layer จะปรากฏหน้าต่าง New Layer
 2. กำหนดชื่อเลเยอร์ใหม่ และกำหนดค่า Opacity และโหมดสีของเลเยอร์นั้น
 3. Click mouse ที่ปุ่ม OK.จะได้เลเยอร์ใหม่ที่ปรากฏเหนือเลเยอร์ที่กำลังทำงานอยู่ในขณะนั้น

วิธีที่ 2 สร้างโดยใช้ การ Click mouse ที่ที่เมนู Layers  Palette เลเยอร์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นเหนือเลเยอร์ที่เรากำลังทำงานอยู่  พร้อมกับการกำหนดชื่อเลเยอร์โดยอัตโนมัติ

 

การลบเลเยอร์

 1. ลบโดยใช้คำสั่งที่แถบเมนู  Layer > Delete  Layer
 2. ลบโดยใช้คำสั่ง  Delete Layer  ที่ Layers Palette โดยคลิกขวาที่แถบ Layer แล้วเลือก Delete Layer
 3. ลบโดยใช้ไอคอน  ที่ Layer Palette  โดยการ Drag mouse  ลากเลเยอร์ที่เราต้องการลบมาไว้ในไอคอนนี้

 

การคัดลอก  (Copy)        

การคัดลอกวัตถุในโปรแกรมสามารถทำได้ 2 วิธี คือการคัดลอกภายในไฟล์ กับคัดลอกภายนอกไฟล์  ซึ่งการคัดลอกทั้ง 2 แบบนี้จะได้  Layer ใหม่เพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกัน  โดยมีขั้นตอนดังนี้

การคัดลอกภายนอกไฟล์

 1.  เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการย้ายวัตถุขึ้นมา  (ต้นฉบับ)  จากนั้นทำการสร้าง  Selection บริเวณที่ต้องการย้าย เปิดหน้ากระดาษใหม่ หรือ ไฟล์ใหม่ที่ต้องการนำภาพจากต้นฉบับไปวาง
 2. เปิดหน้ากระดาษใหม่ หรือ ไฟล์ใหม่ที่ต้องการนำภาพจากต้นฉบับไปวาง
 3. เลือกคำสั่ง  Copy  

 คลิกเมาส์ที่ไฟล์ปลายทาง จากนั้นเลือกเมนูคำสั่ง Edit เลือกคำสั่ง Paste จะปรากฏวัตถุที่เลือกจากภาพต้นฉบับ มาวางบนไฟล์ภาพปลายทาง โดยจะมี  Layer เพิ่มขึ้นมาอัตโนมัติ และถ้าเราต้องการวางมากกว่า 1 รูป  ก็ใช้คำสั่ง  Edit  เลือกคำสั่ง Paste  วางวัตถุเดิมก็จะได้วัตถุวางไว้บนหน้ากระดาษเพิ่มขึ้นอีก และ Layer ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

การคัดลอกภายในไฟล์

 1. เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการย้ายวัตถุขึ้นมา (ต้นฉบับ) จากนั้นทำการสร้าง Selection บริเวณที่ต้องการย้าย
 2. คลิกเลือกเมนูคำสั่ง Edit เลือกคำสั่ง Copy 
 3. เลือกคำสั่ง Paste จะปรากฏวัตถุที่ทำการเลือกวางบนไฟล์ภาพเดิม โดยจะมี Layer เพิ่มขึ้นมาอัตโนมัติ และถ้าเราต้องการวางมากกว่า 1 รูป ก็ใช้คำสั่ง Edit เลือกคำสั่ง Paste  วางวัตถุเดิมก็จะได้วัตถุวางไว้บนหน้ากระดาษเพิ่มขึ้นอีก และ Layer ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

 

การเลือกใช้เลเยอร์ และการเคลื่อนย้ายวัตถุ

เมื่อเราต้องการดูว่าขณะนี้เรากำลังทำงานอยู่ที่เลเยอร์ใดสังเกตว่าจะมีแถบสีน้ำเงินคลุมอยู่ที่เลเยอร์นั้น และการย้ายตำแหน่งวัตถุในเลเยอร์นั้นสามารถทำได้ โดยคลิกเลือกเครื่องมือ  Move Tool  บน Toolbox จากนั้นคลิกในช่องสี่เหลี่ยมให้มีเครื่องหมายถูกที่คำสั่ง

 •  Auto  Select  Layer     คลิกบนวัตถุใดจะเป็นการเลือกเลเยอร์ของวัตถุนั้นโดยอัตโนมัติ
 • Show  Bounding  Box  ใช้กำหนดให้เกิดกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบเลเยอร์ที่เลือก    

เมื่อคลิกเลือกคำสั่งทั้ง  2  คำสั่งนี้แล้วจะทำให้เราสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุ หรือ เลือกใช้งานวัตถุได้ง่ายขึ้น รวมทั้งการเลือกเลเยอร์ของวัตถุนั้นก็สามารถทำได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถย่อ – ขยาย และหมุนวัตถุได้เช่นกัน โดยเมื่อเลือกคำสั่ง  Show Bounding Box จะมีจุดแฮนเดิ้ล (Handle)  เพื่อให้สามารถปรับ หรือ หมุนวัตถุได้ง่ายขึ้น

 

การเปลี่ยนลำดับชั้นของเลเยอร์

เมื่อเราสร้างเลเยอร์ไว้ใช้งานหลาย ๆ เลเยอร์แล้ว และต้องการจะเปลี่ยนลำดับชั้นของเลเยอร์ไว้สำหรับการใช้งานในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถทำได้โดยคลิกเมาส์ที่เลเยอร์ที่ต้องการเลื่อนลำดับขึ้น – ลง  จากนั้นคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งของเลเยอร์ที่ต้องการเปลี่ยน  สังเกตว่ารูปภาพจะเปลี่ยนลำดับตามเลเยอร์ที่เปลี่ยนลำดับด้วยเช่นกัน

 

การล็อคเลเยอร์ 

การล็อคเลเยอร์  คือการล็อคไม่ให้กระทำสิ่งใดๆ กับเลเยอร์  โดยในการล็อคเลเยอร์ของโปรแกรม  Photoshop  มีรูปแบบต่างๆ อีก 4ตัวเลือก ซึ่งรูปแบบของการล็อคนี้จะอยู่ที่พาเล็ต Layer ตรงคำสั่ง Lock

วิธีการใช้ล็อคเลเยอร์นั้นให้คลิกเมาส์เลเยอร์ที่ต้องการล็อค จากนั้นคลิกตรงสัญลักษณ์ของการล็อคแต่ละชนิดก็จะสามารถใช้การล็อคตามที่เลือกได้ โดยสังเกตว่าเลเยอร์ที่เลือกจะใช้การล็อคนั้นจะมีรูปกุญแจอยู่ตรงท้ายของเลเยอร์ และสัญลักษณ์ของการล็อคที่เลือกก็จะเป็นปุ่มบุ๋มลงไป ดังรายละเอียดของรูปแบบการล็อค ดังนี้

   Lock  Transparent  Pixels  ล็อคส่วนโปร่งใสทำให้ไม่สามารถทำสิ่งใดในส่วนที่โปร่งใสได้
  Lock  Image  Pixels  ล็อคเลเยอร์ทำให้ไม่สามารถปรับสี เติมสี ส่วนใดๆ ของเลเยอร์ได้
  Lock  Position  ล็อควัตถุไว้ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือปรับเปลี่ยนได้                                                          Lock  All  ล็อคทุกอย่างทำให้ไม่สามารถทำอะไรกับเลเยอร์นั้นได้

 

การซ่อนและแสดงเลเยอร์

ภาพภาพหนึ่งจะประกอบไปด้วยเลเยอร์หลายเลเยอร์  ในบางครั้งหากเราต้องการปิดบางเลเยอร์ไม่ให้มองเห็นก่อน  เพื่อความสะดวกในการทำงาน โดยที่ไม่ได้ลบเลเยอร์นั้นทิ้งเราสามารถสั่งให้มีการซ่อนและแสดงเลเยอร์ได้โดย

 1. ซ่อนเลเยอร์โดย  Click mouse ที่     เพื่อซ่อนเลเยอร์ ซึ่งช่องสถานะนั้นจะเปลี่ยนเป็น  เลเยอร์นั้นจะหายไป
 2. แสดงเลเยอร์โดย Click mouse ที่   อีกครั้งหนึ่งเพื่อแสดงเลเยอร์ ช่องสถานะจะเปลี่ยนกลับมาเป็น  เลเยอร์  นั้นจะปรากฎขึ้นอีกครั้ง
 3. ซ่อนและแสดงหลายๆ เลเยอร์พร้อมกัน โดยการ Drag mouse ผ่านแถบช่องสี่เหลี่ยมแสดงสถานะต่างๆ

 

การลิงค์เลเยอร์ 

การลิงค์เลเยอร์ คือ การรวมเอาเลเยอร์หลายๆ เลเยอร์มารวมอยู่ด้วยกัน เวลาเคลื่อนย้ายตำแหน่งหรือจัดวางใหม่จะได้กระทำได้ในครั้งเดียว หรือสามารถเคลื่อนย้ายเลเยอร์เหล่านี้ไปด้วยกันได้ โดยไม่ต้องย้ายทีละเลเยอร์ วิธีการสร้างลิงค์เลเยอร์สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. สร้างเลเยอร์ที่ต้องการ ประมาณ 2-3 เลเยอร์  จากนั้นคลิกเมาส์ที่เลเยอร์ที่ต้องการสร้างลิงค์  โดยกดปุ่ม  Ctrl  ค้างไว้ในขณะที่เลือกเลเยอร์ที่ 2 (สังเกตว่าเลเยอร์ที่เลือกจะมีแถบสีน้ำเงินคลุมอยู่)

 2. คลิกเมาส์ที่ไอคอน Link Layers   เพื่อทำการลิงค์เลเยอร์ที่เลือกไว้

 3. สังเกตว่าที่ด้านหลังของเลเยอร์ที่เลือกจะมีสัญลักษณ์        อยู่ทุกเลเยอร์ที่เลือก

จากนั้นลองเปลี่ยนลำดับของเลเยอร์ จะเห็นว่าเลเยอร์ที่ลิงค์นั้นจะย้ายไปด้วยกันเสมอ  รวมทั้งรูปภาพที่อยู่ในแต่ละเลเยอร์ด้วยจะย้ายไปด้วยกันเสมอ

และถ้าต้องการยกเลิกการลิงค์เลเยอร์ให้คลิกเมาส์ที่สัญลักษณ์    อีกครั้ง เลเยอร์ที่ทำการลิงค์ไว้ก็จะถูกยกเลิกการลิงค์  รวมทั้งรูปภาพบนหน้ากระดานก็จะไม่รวมกันเป็นกรอบเดียวกัน

 

การรวมเลเยอร์ 
การรวมเลเยอร์ คือการกำหนดให้เลเยอร์หนึ่งไปรวมกับอีกเลเยอร์หนึ่ง หรือรวมเลเยอร์ทั้งหมดในพาเล็ต ให้กลายเป็นเพียงเลเยอร์เดียว ซึ่งการรวมเลเยอร์มีหลายรูปแบบ ดังนี้

Merge  Down   การรวมเลเยอร์สองเลเยอร์เข้าด้วยกัน

Merge  Down  เป็นคำสั่งที่กำหนดให้เลเยอร์ที่กำลังทำงานอยู่รวมกับอีกเลเยอร์หนึ่งที่อยู่ด้านล่าง โดยชื่อของเลเยอร์ที่แสดงผลหลังจากรวมเลเยอร์แล้วจะเป็นชื่อเลเยอร์ที่อยู่ทางด้านล่าง

วิธีการรวมเลเยอร์

 1. คลิกเมาส์เลือกเลเยอร์หลัก หรือเลเยอร์ที่อยู่ด้านบน
 2. เลือกเมนูคำสั่ง Layers บนเมนูบาร์ จากนั้นเลือกคำสั่ง Merge  Down หรือคลิกเมาส์ทางขวาตรงเลเยอร์ที่คลิกเลือกจากนั้นคลิกคำสั่ง  Merge  Down  เลเยอร์ที่เลือกจะรวมกับเลเยอร์ล่างและเปลี่ยนเป็นชื่อเลเยอร์ด้านล่าง

 

Merge Visible  การรวมเลเยอร์ที่แสดงผลทั้งหมด

Merge  Visible  เป็นการรวมเลเยอร์ที่ปรากฏสัญลักษณ์รูปดวงตา   ทั้งหมดในพาเล็ต Layers เข้าด้วยกันให้เหลือเพียงหนึ่งเลเยอร์เท่านั้น โดยเลเยอร์ที่ผ่านการรวมนั้นจะจัดเก็บไว้ใน Background Layer ส่วนเลเยอร์อื่นๆ ที่ซ่อนไว้จะไม่ถูกนำมารวม
วิธีการรวมเลเยอร์

 1. เลเยอร์ที่กำลังทำงาน หรือ เปิดใช้งานอยู่จะปรากฏสัญลักษณ์  
 2. ไปที่เมนูบาร์ จากนั้นเลือกคำสั่ง  Layers > Merge  Visible หรือคลิกเมาส์ทางขวาตรงเลเยอร์ที่คลิกเลือกจากนั้นคลิกคำสั่ง  Merge  Visible เลเยอร์ทั้งหมดที่เปิดใช้จะถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นเลเยอร์เดียวกันชื่อว่า  Background 

Flatten  Image การรวมเลเยอร์ทั้งหมด

Flatten  Imageเป็นการรวมเลเยอร์ทั้งหมดที่อยู่ในพาเล็ต  Layersซึ่งรวมทั้งเลเยอร์ที่ซ่อนอยู่ทั้งหมด

วิธีการรวมเลเยอร์

 1. คลิกเมาส์ที่เลเยอร์จากนั้นไปที่คำสั่งบนเมนูบาร์ แล้วเลือก Layer >Flatten  Imageหรือคลิกเมาส์ทางขวาตรงเลเยอร์ที่คลิกเลือกจากนั้นคลิกคำสั่ง  Flatten  Imageเลเยอร์ทั้งหมดจะถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นเลเยอร์เดียวกันชื่อว่า Background
 2. ถ้ามีเลเยอร์ใดที่ซ่อนอยู่โปรแกรมจะมีไดอะล็อคซ์บล็อกซ์ยืนยันการรวมเลเยอร์ทั้งหมดรวมทั้งที่ซ่อนอยู่ด้วย  ถ้าต้องการรวมทั้งหมดให้คลิกที่  OK.

 

การจัดกลุ่มให้กับเลเยอร์  (Layer  Group)

การจัดกลุ่มให้กับเลเยอร์  เปรียบเสมือนการสร้างแฟ้มเอกสาร เพื่อจัดเก็บเลเยอร์แต่ละชนิดเข้าไว้ด้วยกัน โดยจำแนกเป็นประเภทหรือกลุ่มงานของเลเยอร์เพื่อให้เกิดความสะดวก

วิธีการสร้างกลุ่มให้กับเลเยอร์

 1. ในพาเล็ต Layers คลิกปุ่ม New Layer Group     จะปรากฏเลเยอร์ใหม่ที่มีโฟลเดอร์อยู่ด้านหน้าเลเยอร์และจะมีชื่อว่า Group 1
 2. ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อกลุ่มให้ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อ Group 1  แล้วพิมพ์ชื่อใหม่ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม  Enter
 3. การเพิ่มเลเยอร์ใหม่ในกลุ่ม ให้คลิกเมาส์ที่ไอคอน  จะปรากฏเลเยอร์ใหม่ที่อยู่ใน Group 1
 4. การดูเลเยอร์ต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มของ Layer ให้คลิกเมาส์ที่สัญลักษณ์ซึ่งจะพบกับเลเยอร์ที่อยู่ในกลุ่มเลเยอร์ที่สร้างไว้ ถ้าเป็นสัญลักษณ์หมายถึงเปิดให้เห็นเลเยอร์ที่อยู่ข้างในกลุ่ม
 5. ถ้าต้องการนำเลเยอร์ที่อยู่ด้านนอกกลุ่มของเลเยอร์ย้ายเข้าไปอยู่ในกลุ่ม ให้คลิกเมาส์ที่เลเยอร์ที่สร้างไว้แล้ว จากนั้นลากเมาส์ที่เลเยอร์นั้นแล้วนำไปวางที่กลุ่มเลเยอร์ที่ต้องการย้ายเข้าไปจะเห็นว่าเลเยอร์ที่ต้องการย้ายนั้นเข้าไปอยู่ในกลุ่มเลเยอร์ สังเกตได้จากตัวอย่างของรูปภาพจะเขยิบเข้าไปด้านในกลุ่ม
 6. ถ้าต้องการย้ายเลเยอร์ออกจากกลุ่มเลเยอร์  ให้ผู้เรียนคลิกเมาส์ที่เลเยอร์ที่ต้องการย้าย จากนั้นคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วนำมาวางบนเลเยอร์ใดก็ได้ที่อยู่ด้านนอกของกลุ่ม Layer


 

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :