จำนวนผู้ชม : 1280 คน


ชนิดของคำ

     คำในภาษาไทยแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ตามลักษณะและหน้าที่ของคำนั้นในประโยค  คำที่นักเรียนควรรู้จักในชั้นเรียนนี้คือ  คำนาม  คำสรรพนาม  และคำกริยา

     คำนาม  คือ  คำที่ใช้เรียกคน  สัตว์  สิ่งของ  และสถานที่  มีทั้งคำนามไม่ชี้เฉพาะ  และคำนามชี้เฉพาะ

๑.  คำนามไม่ชี้เฉพาะ  เป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อทั่วไป  ไม่ได้เจาะจง  เช่น  นักเรียน  นกยูง

๒.  คำนามชี้เฉพาะ  เป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะคน  สัตว์  สิ่งของ  และสถานที่  ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียว  เช่น  โลก

     คำสรรพนาม  คือ  คำที่ใช้แทนคำนาม  เพื่อไม่ต้องใช้คำนามนั้นซ้ำอีก  คำสรรพนามที่ใช้แทนคำนาม  มีดังนี้

๑.  คำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูด  เช่น  ฉัน  ผม  ข้าพเจ้า

๒.  คำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึง  เช่น  เขา  มัน  ท่าน

๓.  คำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟัง  เช่น  ท่าน  เธอ  คุณ

     คำกริยา  คือ  คำที่ใช้แสดงอาการ  การกระทำต่างๆ ของคน  สัตว์  สิ่งของ  มีทั้งกริยาที่ไม่ต้องการกรรม  และกริยาที่ต้องการกรรม

๑.  กริยาที่ไม่ต้องการกรรม  เป็นคำกริยาที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง  เช่น  วิ่ง  ร้องไห้

๒.  กริยาที่ต้องการกรรม  เป็นคำกริยาที่มีความหมายไม่สมบูรณ์ในตัวเอง  ต้องมีกรรมมารองรับท้าย  เช่น  ล้าง  ถือ