จำนวนผู้ชม : 1269 คน


    คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

     คำในภาษาไทยมีทั้งคำที่มีความหมายเหมือนกัน  คล้ายกัน  และมีความหมายตรงกันข้ามกัน  เราต้องสนใจศึกษาความหมายของคำต่างๆ เพื่อใช้ในการพูดและเขียนได้อย่างถูกต้อง

     คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน  มีหมายคำ  เช่น

          กว้าง     ตรงข้ามกับ       แคบ

          กำไร    ตรงข้ามกับ       ขาดทุน

          เกิด       ตรงข้ามกับ        ตาย

          เข้า       ตรงข้ามกับ        ออก

          ยาว      ตรงข้ามกับ         สั้้น

          แยก     ตรงข้ามกับ          รวม

          หอม     ตรงข้ามกับ         เหม็น

          หนา     ตรงข้ามกับ         บาง

          เหนียว   ตรงข้ามกับ       ร่วน

          เงียบ     ตรงข้ามกับ        ดัง