จำนวนผู้ชม : 1241 คน


จำนวนนับนับที่เกิน100,000 ประกอบด้วย

-การเขียนและการอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับและศูนย์

-เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับและศูนย์

การเปรียบเทียบจำนวนมากกว่าและน้อยกว่าโดยใช้สัญลักษณ์ >และ <

เช่น 55,000 มากกว่า 45,0000  ใช้สัญลักษณ์  55,000 > 45,000

หรือ 31,222 น้อยกว่า 21,333  ใช้สัญลักษณ์ 31,222 < 21,333

-บอกจำนวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงครั้งละเท่าๆกัน

การนับเพิ่มครั้งละ 50 เช่น 45,000  45,050  41,100    41,150  ฯลฯ

การนับลดครั้งละ 100 เช่น 8,000   7,900   7,800  7,700   7,600 ฯลฯ