จำนวนผู้ชม : 1221 คน


วิชา  คอมพิวเตอร์

 

วัน พฤหัสบดี ที่  8  ธันวาคม  2554

  

1. ฝึกเข้า E - Learning

 

www.eduktc.com 

 

    ให้นักเรียนทดลองเข้าอาทิตย์  ละ 1 ครั้ง

(หากไม่มีอินเตอร์เน็ตมาฝึกเข้าที่โรงเรียนได้นะค่ะ )

 

2.  อ่านหัวข้อที่มีระดับชั้น ป.3 ประกอบ

     ดูและรับฟังวีดีโอโดยเฉพาะหัวข้อเรื่อง

 

การทำใบปลิวโฆษณา

ด้วยโปรแกรม Word 2007

 

 

3. เข้าฝึกทำ

              ข้อสอบ WORD 2007

   ในอินเตอร์เน็ต จำนวน  75  ข้อ 

   ออกสอบกลางภาค  20 ข้อ  ค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

วัน อังคาร ที่  20  ธันวาคม  พ.ศ. 2554

1. ทำแบบฝึกหัด ข้อสอบกลางภาคเทอม 2 ป.3 มีจำนวน  20  ข้อ  ออกสอบกลางภาค

(ไม่มีอินเตอร์เน็ตมาฝึกทำที่โรงเรียนได้ค่ะ)

2. ส่งแผ่นพับ  งานกลุ่ม

 ป. 3 / 1   เรื่อง  สถานที่ท่องเที่ยว ส่ง  13  มกราคม  พ.ศ.2555

 ป. 3 / 2   เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยว ส่ง  13  มกราคม  พ.ศ.2555

 ป. 3 / 3   เรื่อง  อาชีพ  ส่ง  13  มกราคม  พ.ศ.2555

 

วิธีการส่งงานสามารถส่งงาน

 

1. ส่งในห้องเรียน  ปริ้นเป็นแผ่นพับมาส่ง 

2. ส่งผ่าน E - Mail  คุณครู

    nok099_kamonwan@hotmail.com

โดย พิมพ์  แนบ

  • ชื่อ ..... นามสกุล..... 
  • ชั้น .....  เลขที่  ......
  • หัวข้องานที่ต้องการส่ง