จำนวนผู้ชม : 1286 คน


 

ตัวประกอบของจำนวนนับ

ตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับน้ันได้ลงตัว

 ตัวอย่าง

2 หาร 12 ลงตัว        ดังนั้น 2 เป็นตัวประกอบของ 12

4 หาร 24 ลงตัว        ดังนั้น 4 เป็นตัวประกอบของ 24

5 หาร 30 ลงตัว        ดังนั้น 5 เป็นตัวประกอบของ 30

6 หาร 42 ลงตัว        ดังนั้น 6 เป็นตัวประกอบของ 42

7 หาร 55 ไม่ลงตัว    ดังนั้น 7 ไม่เป็นตัวประกอบของ 55

8 หาร 65 ไม่ลงตัว    ดังนั้น 8 ไม่เป็นตัวประกอบของ 65

 

การหาตัวประกอบของจำนวนนับ  คือ  การหาจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัว

ตัวอย่าง

             1 หาร 10 ลงตัว             ดังนั้น 1 เป็นตัวประกอบของ 10

2 หาร 10 ลงตัว             ดังนั้น 2 เป็นตัวประกอบของ 10

3 หาร 10 ไม่ลงตัว        ดังนั้น 3 ไม่เป็นตัวประกอบของ 10

4 หาร 10 ไม่ลงตัว        ดังนั้น 4 ไม่เป็นตัวประกอบของ 10

5 หาร 10 ลงตัว             ดังนั้น 5 เป็นตัวประกอบของ 10

6 หาร 10 ไม่ลงตัว        ดังนั้น 6 ไม่เป็นตัวประกอบของ 10

7 หาร 10 ไม่ลงตัว        ดังนั้น 7 ไม่เป็นตัวประกอบของ 10

8 หาร 10 ไม่ลงตัว        ดังนั้น 8 ไม่เป็นตัวประกอบของ 10

9 หาร 10 ไม่ลงตัว        ดังนั้น 9 ไม่เป็นตัวประกอบของ 10

10 หาร 10 ลงตัว          ดังนั้น 10 เป็นตัวประกอบของ 10

จำนวนนับที่หาร 10 ลงตัวได้แก่ 1, 2, 5 และ 10

ดังนั้น 10 มีตัวประกอบสี่ตัว คือ 1, 2, 5 และ 10

                

จำนวนเฉพาะ  คือ  จำนวนที่มีตัวประกอบเพียง 2 ตัวเท่านั้น คือ 1 กับจำนวนนับนั้น  

           

จำนวนนับ ตัวประกอบ จำนวนตัวประกอบ
2 1, 2 2 ตัว
5 1, 5 2 ตัว
6 1, 2, 3, 6 4 ตัว
7 1, 7 2 ตัว
36 1, 2, 3, 4, 6, 9 ,12, 18, 36 9 ตัว

   

จากตาราง แสดงว่า 2, 5, 7 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะมีตัวประกอบ 2 ตัว ตือ 1 กับจำนวนนับ

นั้น

 

ข้อควรระวัง : 1 ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ เพราะ 1 มีตัวประกอบเพียงตัวเดียว          

                

ตัวประกอบเฉพาะ  คือ ตัวประกอบของจำนวนนับใดที่เป็นจำนวนเฉพาะ
                

การหาตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนับใด ๆ นั้น เราจะต้องหาตัวประกอบทั้งหมดของ

จำนวนนับนั้น ๆก่อน จากนั้นจึงค่อยพิจารณา ตัวประกอบเหล่านั้นว่า มีจำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะ

บ้าง ซึ่งจำนวนเฉพาะเหล่านั้นเราเรียกว่า ตัวประกอบเฉพาะ
 

ตัวอย่าง
            

จำนวนนับ ตัวประกอบ ตัวประกอบเฉพาะ
2 1, 2 2
5 1, 5 5
6 1, 2, 3, 6 2, 3
7 1, 7 7
36 1, 2, 3, 4, 6, 9 ,12, 18, 36 2, 3