จำนวนผู้ชม : 1645 คน


ตรวจร่างกายก่อนแต่งงาน นั้นสำคัญอย่างไร??

การวางแผนครอบครัว

หมายถึง การตั้งเป้าหมายเพื่อให้ครอบครัวมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การเลือกคู่ครองความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยและอาชีพ การแต่งงาน การวางแผนที่จะมีบุตร การเว้นช่วงระยะห่างของการมีบุตรที่เหมาะสม การเป็นพ่อแม่ที่ดีเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดี มีคุณภาพและมีความสุข มีผลเพื่อให้เกิดความสุข ความเหมาะสมทางสังคม เศรษฐกิจ แก่ตนเอง ครอบครัวสังคมและประเทศชาติ

ความสำคัญของการวางแผนครอบครัว

 การวางแผนครอบครัว เป็นเครื่องมือสำคัญในการนำพาครอบครัวให้มีความสุขและเป็นแหล่งสร้างคนที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติเปิดโอกาสให้สามี–ภรรยาได้พัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมกัน โดยการจัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการทำงานและการแสวงหาความรู้ได้ทั้งสองฝ่าย

องค์ประกอบของการวางแผนครอบครัว มี 5 องค์ประกอบใหญ่ ๆ ดังนี้

1 การเลือกคู่ครอง เป็นการเลือกคนที่จะมาร่วมสร้างครอบครัว ร่วมรับผิดชอบภาระ

  ต่าง ๆ และร่วมทุกข์ร่วมสุขตลอดชีวิต|

2 การเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยและอาชีพ ที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ   จะต้องตกลงกันตั้งแต่ก่อนแต่งงาน เช่น แยกมาอยู่ด้วยกันตามลำพัง หรืออยู่กับ         ครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็นของทั้งสองฝ่าย   สำหรับอาชีพควรมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้แน่นอนและเพียงพอที่จะดูแลครอบครัว

3 การแต่งงาน มีความหมายและมีคุณค่าต่อชีวิตครอบครัวคนเรา ทั้งด้านจิตใจที่หมาย   ถึงความสุขสมหวังที่ได้อยู่ร่วมกับคนที่เรารัก และเหมาะสมซึ่งกันและกัน เป็นประเพณี    ที่แสดงถึงการประกาศให้สังคมรับรู้ถึงการตกลงใจในการใช้ชีวิตร่วมกันของชายหญิง    มีธรรมเนียมปฏิบัติแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น และการจดทะเบียนสมรสเพื่อสิทธิ        ตามกฎหมายของทั้งสองฝ่าย พิธีแต่งงานควรเป็นไปตามฐานะไม่ก่อให้เกิดปัญหา      ตามมาภายหลัง

การปรับตัว ระยะเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ต้องปรับตัวเข้าหากัน ตกลงบทบาท   และภาระหน้าที่ในครอบครัวซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่าย และสามารถสลับบทบาท   กันได้ในยามจำเป็น มีการวางแผนในการจัดสรรค่าใช้จ่ายในครอบครัว ค่าใช้จ่ายใน     ยามฉุกเฉินและเก็บออมเอาไว้ในอนาคต

5 การวางแผนมีบุตรและการเว้นช่วงการมีบุตร เป็นการวางแผนว่าทั้งคู่พร้อมจะมีบุตร      เมื่อไรต้องการบุตรกี่คน และเว้นระยะห่างกันนานแค่ไหน เลือกวิธีอะไรจึงจะมี            ประสิทธิภาพและปลอดภัย เตรียมความพร้อมในเรื่องฐานะการเงิน และวิธีการที่จะ      ทำให้เขาเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพ เว้นช่วงการมีบุตร เพื่อให้แม่ได้พื้นฟูสุขภาพ       ของตนเองก่อนการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป และให้การเลี้ยงดูลูกคนก่อนอย่างเต็มที่ด้วย    ความรักและเอาใจใส่ ไม่ควรมีบุตรเร็วเกินไป ช้าเกินไป หรือถี่เกินไป

 

การวางแผนครอบครัว แบ่งเป็น แบบถาวร และแบบชั่่วคราว

1. แบบถาวร ได้แก่
 - การทำหมันหญิง เป็นการผูกและตัดท่อรังไข่ (Fallopian tubes) ทั้งสองข้าง
 - การทำหมันชาย เป็นการผูกและตัดท่อนำน้ำเชื้อ (Vas deferen) ทั้งสองข้าง
2. แบบชั่วคราว แบ่งเป็น
   1 แบบวิธีธรรมชาติ ไม่ต้องใช้ยา หรืออุปกรณ์ เช่น
   1.1.การหลั่งข้างนอก คือ เมื่อมีเพศสัมพันธ์ ก่อนถึงจุดสุดยอดที่ฝ่ายชายจะหลั่ง

น้ำอสุจิออกมา ให้ถอนอวัยวะเพศฝ่ายชายออกจากช่องคลอด วิธีนี้ทำได้ง่าย

แต่มีความล้ม เหลว (มีโอกาสตั้งครรภ์) สูง เพราะบางครั้งอาจมีตัวเชื้ออสุจิหลุดลอดเข้าไปในช่องคลอดแล้วก่อนหลั่งน้ำอสุจิจริง

1.2.การนับวันปลอดภัย เหมาะสำหรับสตรีที่มีประจำเดือนอย่างสม่ำเสมอ สามารถ

คาดการณ์ระยะเวลาที่จะเป็นประจำเดือนครั้งต่อไปได้อย่างแม่นยำ จึงจะใช้วิธี

นี้ได้ดี การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเจ็ดวันแรกของการมีประจำเดือนและในช่วงเจ็ด

วันก่อนมีประจำเดือนรอบถัดไป จะมีโอกาสตั้งครรภ์น้อยกว่าช่วงระยะเวลาอื่นๆการวางแผนครอบครัว แบ่งเป็น แบบถาวร และแบบชั่วคราว 

2. แบบใช้ยาหรืออุปกรณ์ มีหลายวิธี ได้แก่

           2.1.ยาเม็ดคุมกำเนิด (Oral contraceptive pills) 
                แบบ 28 เม็ดต่อแผง จะมีตัวยาจริง 21 เม็ด และเป็นยาหลอก 7 เม็ด
                แบบ 28 เม็ดต่อแผง จะมีตัวยาจริง 24 เม็ด และเป็นยาหลอก 4 เม็ด
                แบบ 21 เม็ดต่อแผง จะมีเฉพาะตัวยาจริง 21 เม็ด

               

 

 

                           วิธีการรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด

1. รับประทานเม็ดแรกของแผงภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน ไม่ว่าประจำ         เดือนจะหยุดหรือไม่หยุดก็ให้เริ่มรับประทาน

2. ควรรับประทานยาเวลาเดียวกันทุกวันเพื่อให้ระดับฮอร์โมนคงที่
3. ควรรับประทานยาก่อนนอน จะช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียน
4. หากรับประทานยา แบบ 28 เม็ดต่อแผง ให้รับประทานยาทุกวันจนหมดแผงและต่อ       ด้วยแผงใหม่เลยไม่ต้องกังวลเรื่องประจำเดือน ซึ่งส่วนมากประจำเดือนจะมาช่วง       ปลายๆแผงยา

5. หากรับประทานยา แบบ 21 เม็ดต่อแผง ให้รับประทานยาทุกวันจนหมดแผงและเว้น    ช่วงไป7 วัน จึงเริ่มรับประทานยาแผงใหม่ ไม่ว่าประจำเดือนจะมาหรือไม่

6. หากลืมรับประทานยา 1 เม็ดให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด และรับประทานยา

    อีก 1 เม็ดตามปกติ
7. หากลืมรับประทานยา 2 เม็ดให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด ตอนก่อนนอนรับ

    ประทานยาอีก 1 เม็ด วันรุ่งเช้าถัดมารับประทานยาอีก 1 เม็ด และรับประทานยาอีก       1 เม็ดตามปกติ

8. หากลืมรับประทาน 3 เม็ด ให้หยุดยาแผงนั้น แล้วใช้ถุงยางอนามัยไปก่อน รอจนกระ     ทั่งมีประจำเดือนมาจึงเริ่มยาแผงใหม่ตามปกติ

 

                        >ยาคุมฉุกเฉิน
       

       ถ้าคุมแล้วพลาด..หรือไม่ทันได้ป้องกัน อย่าช้า!!! ใช้แผนสองด่วน ไม่ว่าเซ็กซ์ครั้งล่าสุดของคุณจะซาบซ่านถึงใจ จนถุงยางอนามัยเลื่อนหลุด ไม่มั่นใจว่าอาจจะแตก จะรั่ว หรือเพิ่งผ่านสถานการณ์ที่คุณไม่คาดคิดว่าจะเกิด จึงไม่ได้ป้องกัน พอหันกลับไปดูปฎิทินยังเป็นช่วงวันอันตรายอีกด้วย เอาเวลาที่ต้องนั่งกลุ้มไปซื้อยาคุมฉุกเฉินมากินโดยด่วน
ยาคุมฉุกเฉิน ควรใช้เมื่อจำเป็นจริงๆ เท่านั้น เป็นยาที่ใช้หลังจากมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเซ็กซ์ครั้งนั้นคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือไม่เต็มใจ จึงเรียกว่า Emergency Pills หรือ Morning after pills มีขายที่ร้านขายยาในชื่อ "โพสตินอร์" ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 85% (ย้ำว่า 85%นะคะ ฉะนั้นถุงยางอนามัยอย่าลืมใช้)
       
       
วิธีกิน ยา 1 กล่อง จะมีเม็ดยา 2 เม็ด เม็ดที่ 1 กินภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากมีเซ็กซ์ เม็ดที่ 2 กินหลังจากกินเม็ดแรกไปแล้ว 12 ชั่วโมง เมื่อกินแล้วอาจจะเกิดอาการคลื่นไส้ เวียนหัว ถ้ากินยาเม็ดแรกเข้าไปแล้วอาเจียนภายใน 2 ชั่วโมง ต้องกินซ้ำเพราะตัวยายังไม่ได้ถูกดูดซึม และเมื่อถึงกำหนดมีรอบเดือนอาจจะมีเลือดออกมากะปริดกะปรอย หรือล่าช้าออกไปได้ เพราะตัวยาเป็นฮอร์โมนเพศในปริมาณสูงที่ไปรบกวนระบบรอบเดือนปกติได้

ฉีดยาคุมกำเนิด

       
       เหมาะมากกับคุณผู้หญิงที่ชอบขี้ลืมกินยา เพราะยาคุมมีผลในการคุมกำเนิดเพียงแค่ 1 วัน ส่วนหากใช้วิธีฉีดยาคุมนั้นส่วนใหญ่จะมีฤทธิ์คุมกำเนิดได้ 3 เดือน ซึ่งเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกับชนิดยากิน แต่มีข้อเสียคือ บางคนอาจจะรอบเดือนไม่มา หรือมากะปริบกะปรอย ซึ่งอาจจะสร้างความอึดอัด หรือรำคาญให้กับคุณสาวๆ บางนางได้ และบางรายอาจจะมีอาการแพ้ยาฉีด น่ากลัวชะมัด!เป็นวิธีที่ถ้าไม่นับความสะดวกสบายแล้ว ข้อเสียเยอะมาก ทั้งทำให้ความต้องการทางเพศลดลง น้ำหนักเพิ่ม เกิดสิว ขนดกขึ้น เพราะเป็นยาคุมกำเนิดที่มีแต่โปรเจสเตอโรน เท่านั้น

ใส่ถุงยางอนามัย

     ถุงยางอนามัยสำหรับหญิง มีลักษณะเป็นถุงโปร่งแสง ทรงกระบอก ปลายมนทำด้วยโพลียูรีเธน ปลายเปิดของถุงยางมีขอบลักษณะคล้ายห่วงติดอยู่เรียกว่า ขอบนอก มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เซนติเมตรภายในก้นถุงซึ่งเป็นปลายตันจะมีห่วงอีกอันหนึ่งวางอยู่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เซนติเมตร เรียกว่า ขอบใน ซึ่งสามารถถอดออกได้ ขอบในจะใช้สอดถุงยางเข้าไปในช่องคลอด โดยบีบขอบในแล้วสอดเข้าไปจนสุดซึ่งจะเข้าไปครอบบนปากมดลูก และห่วงนี้จะยึดถุงยางไว้ไม่ให้หลุดออกมาในขณะที่ห่วงนอกที่เป็นขอบถุงยางจะช่วยให้ถุงยางแผ่ติดตรงบริเวณปากช่องคลอด
       
       
ข้อดี ผู้หญิงสามารถป้องกันตนเองได้ สามารถสอดใส่ไว้ก่อนร่วมเพศได้ ขนาดของถุงมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างพอไม่ทำให้ฝ่ายชายอึดอัด มีความเหนียวและทนทานดี หลังการร่วมเพศแล้วฝ่ายชายไม่จำเป็นต้องรีบถอนอวัยวะเพศออกเพื่อถอดถุงยางอนามัยทันที ยังคงสามารถสัมผัสใกล้ชิดกันได้นานๆ
       
       
ส่วนข้อเสีย การสอดใส่ถุงยางเข้าไปในช่องคลอดหญิงอายุน้อยบางคนยังรับไม่ได้ หรือมีห่วงอยู่ที่ขอบถุงยางซึ่งโผล่อกมานอกปากช่องคลอด ทำให้คู่นอนเสียความรู้สึกทางเพศ มีรูปร่างเทอะทะไม่น่าใช้ ผู้ใช้บางรายอาจมีอาการเจ็บขณะร่วมเพศ นอกจากนี้แล้วราคายังแพงกว่าถุงยางอนามัยชาย ถุงยางอนามัยชายจึงได้รับความนิยมมากกว่า 

 

ใส่ห่วงอนามัย

       
       มีรูปร่างหน้าตาเหมือนตัว T ต้องใส่โดยสูตินรีแพทย์ที่ชำนาญเท่านั้น โดยจะป้องกันการฝังตัวของตัวอ่อน แต่สามารถหลุดเองได้ แถมทะลุเข้าช่องท้องได้อีกต่างหาก อ้อ! การคุมกำเนิดชนิดนี้ ก็เป็นการคุมกำเนิดราคาถูกระยะยาวที่ได้ผล
       
       
หากเป็นห่วงทองแดงสามารถอยู่ได้ถึง 10 ปี แต่ถ้าเป็นชนิดโปรเจสเตอโรนจะต้องเปลี่ยนทุกปี มีผลข้างเคียงน้อยมากเมื่อเทียบกับวิธีอื่น
       
       
ห่วงอนามัย เป็นการใส่เครื่องมือในโพรงมดลูก เหมาะกับผู้หญิงที่เคยมีลูกแล้ว และมีอาการแพ้ยาคุมชนิดกินหรือฉีด ห่วงอนามัยจะมีหลายชนิด ทั้งชนิดที่มีตัวยา และไม่มีตัวยาใดๆ การใส่ห่วงต้องให้คุณหมอเป็นผู้ใส่ให้ อยากมีลูกตอนไหน ก็ให้คุณหมอถอดออกให้ และโดยปกติจะใส่ครั้งละ