จำนวนผู้ชม : 1274 คน


วิชา  คอมพิวเตอร์

 

วันที่  12  ธ.ค.  54

  

1. ฝึกเข้า E - Learning

 

www.eduktc.com 

 

    ให้นักเรียนทดลองเข้าอาทิตย์  ละ 1 ครั้ง

(หากไม่มีอินเตอร์เน็ตมาฝึกเข้าที่โรงเรียนได้นะค่ะ )

 

2.  อ่านหัวข้อที่มีระดับชั้น ป.5 ประกอบ

 

 

3.  งานกลุ่ม

 • ป. 5/1

งานกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน

กลุ่มที่  1  การทำนามบัตร

กลุ่มที่  2  การสร้างพื้นหลัง

กลุ่มที่  3  การสร้างตัวหนังสือ

กลุ่มที่  4  การสร้างกรอบรูป

ส่ง Link

     คำถามเกมสร้างสรรค์ที่นักเรียนคิดเอง 10 ข้อ 

     วัน พฤหัสบดี ที่  29  ธันวาคม  พ.ศ. 2554

 

ส่งงานกลุ่ม 

 •   PowerPoint ตามชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 
 •   วัน อังคาร ที่ 31  มกราคม พ.ศ.2555 

 

 • ป. 5/2

งานกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน

กลุ่มที่  1   การปลูกผักปลอดสารพิษ

กลุ่มที่  2   โครงการปลูกป่า

กลุ่มที่  3   เศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มที่  4   การปลูกพืชไร้ดิน  

ส่ง Link

     คำถามเกมสร้างสรรค์ที่นักเรียนคิดเอง 10 ข้อ 

     วัน พฤหัสบดี ที่  13  ธันวาคม  พ.ศ. 2554

     เลื่อน ส่งได้ถึง

     วัน พฤหัสบดี ที่  29  ธันวาคม  พ.ศ. 2554

 

ส่งงานกลุ่ม 

 •   PowerPoint ตามชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 
 •   วัน อังคาร ที่ 31  มกราคม พ.ศ.2555 

 

 

 • ป. 5/3

งานกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน

กลุ่มที่  1  การ reduce

กลุ่มที่  2  การ recycle

กลุ่มที่  3  การ reuse

กลุ่มที่  4  การป้องกันปัญหาโลกร้อน

กลุ่มที่  5  การป้องกันน้ำท่วม

 

ส่ง Link

     คำถามเกมสร้างสรรค์ที่นักเรียนคิดเอง 10 ข้อ 

     วัน พฤหัสบดี ที่  29  ธันวาคม  พ.ศ. 2554

 

ส่งงานกลุ่ม 

 •   PowerPoint ตามชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 
 •   วัน อังคาร ที่ 31  มกราคม พ.ศ.2555 

 

 

 • ป. 5 / 4 

งานกลุ่ม กลุ่มละ 7 คน

กลุ่มที่  1  การประหยัดพลังงานน้ำ

กลุ่มที่  2  การประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้

กลุ่มที่  3  การประหยัดพลังงานไฟฟ้า

กลุ่มที่  4  ประโยชน์สมุนไพร

ส่ง Link

     คำถามเกมสร้างสรรค์ที่นักเรียนคิดเอง 10 ข้อ 

     วัน พฤหัสบดี ที่  29  ธันวาคม  พ.ศ. 2554

ส่งงานกลุ่ม 

 •   PowerPoint ตามชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 
 •   วัน อังคาร ที่ 31  มกราคม พ.ศ.2555 

 

 

นักเรียนสามารถส่งผ่าน

1. E - mail : ของคุณครู

nok099_kamonwan@hotmail.com

โดย พิมพ์ ชื่อ ......... นามสกุล.......  ชั้น  ......  เลขที่ ...... ส่งแนบมาที่หัวข้อ

2. ส่งในห้องคอมพิวเตอร์ จากงานที่ทำในห้อง