ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขับร้องประสานเสียง 

        การขับร้องประสานเสียง คือ การขับร้องเพลงอีกรูปแบบหนึ่งที่มีผู้ขับร้องตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ขับร้องเพลงเพลงเดียวกัน โดยขับร้องคนละแนวทำนอง หรือขับร้องในแนวทำนองเดียวกัน ระดับเสียงเดียวกัน โดยขึ้นต้นร้องเพลงและจบเพลงไม่พร้อมกัน

1.มีแนวทำนองเดียวเป็นทำนองนำ โดยมีเสียงอื่น ๆมาประสานกับทำนองนำนี้

 ในทางดนตรี เรียกลักษณะการประสานแบบนี้ว่า โฮโมโพนิค เท็กซ์เจอร์ ( Homophonic Texture ) 

2. มีทำนองเพลงตั้งแต่ 2 ทำนองขึ้นไป แต่ละทำนองมีความสำคัญเท่าๆกัน 
การประสานเสียงแบบนี้เรียกว่า โพลีโฟนิค เท็กซ์เจอร์ ( Polyphonic Texture )
เป็นการร้องหรือบรรเลงแบบราว ( Round ) คือการขับร้องแบบวนนั่นเอง 

3. ทุกคนบรรเลงหรือขับร้องแนวเดียวกันหมด เช่น น.ร.ร้องเพลงชาติ ในตอนเช้าหรือเพลงเชียร์ต่างๆ 
การประสานเสียงแบบนี้ เรียกว่า โมโนโฟนิค เทกซ์เจอร์ ( Monophonic Texture ) 


การแบ่งเสียงร้องหรือเครื่องดนตรี อย่างน้อยต้องมี 4 ระดับ ดังนี้ 
1. ระดับเสียงสูง ( Soprano ) 
2. ระดับเสียงกลาง( Alto ) 
3. ระดับเสียงค่อนข้างต่ำ( Tenor ) 


4. ระดับเสียงต่ำ( Bass ) 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : การขับร้องประสานเสียง
แบบฝึกหัดหลังเรียน : การขับร้องประสานเสียง