จำนวนผู้ชม : 1400 คน


คำปฏิญาณของลูกเสือสามัญ คำปฏิญาณ คือ คำมั่นสัญญาที่ลูกเสือได้ให้ไว้แก่ผู้บังคับบัญชาต่อหน้าแถวในพิธีเข้าประจำกอง หรือพิธีการของลูกเสือด้วยความจริงใจหรือสมัครใจ การกล่าวคำปฏิญาณทุกครั้ง ลูกเสือควรตั้งใจกล่าวคำปฏิญาณด้วยความจริงใจ และต้องปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณที่ได้กล่าวไว้ให้ได้ด้วย คำปฏิญาณมีดังนี้ "ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ข้อ ๓ ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ" ความหมายของคำปฏิญาณทั้ง ๓ ข้อ ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ลูกเสือจะต้องมีความศรัทธา เชื่อมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของตน เคารพเทิดทูนทั้ง ๓ สถาบันด้วยความซื่อสัตย์ ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ลูกเสือจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นในทุกโอกาส ทุกสถานการณ์ เท่าที่จะทำได้ โดยเริ่มตั้งแต่ครอบครัว จนถึงสังคมภายนอก ข้อ ๓ ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ ลูกเสือต้องปฏิบัติตนตามกฎ ๑๐ ข้อ ของลูกเสือซึ่งเป็นหลักยึดเหนี่ยวให้ลูกเสือปฏิบัติแต่สิ่งดีงาม ลูกเสือควรปฏิบัติต่อชาติ ดังนี้ ๑) ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีหมั่นศึกษาหาความรู้ใส่ตัว ๒) ไม่ประพฤติตนผิดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมายของบ้านเมือง ๓) เป็นผู้ประกอบอาชีพสุจริต มีความซื่อสัตย์ ๔) รักและหวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิดของตน เป็นผู้เสียสละและกล้าหาญ ลูกเสือควรปฏิบัติต่อศาสนา ดังนี้ ๑) ปฏิบัติกิจทางศาสนาตามจารีตประเพณีที่ตนนับถือด้วยใจบริสุทธิ์ ๒) ปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ๓) ไม่แสดงอาการลบหลู่ศาสนาอื่น ๔) ละเว้นการประพฤติชั่วกระทำแต่ความดี ๕) เข้าร่วมพิธีทางศาสนาตามเวลา และโอกาสอันควร ลูกเสือควรปฏิบัติต่อพระมหากษัตริย์ ดังนี้ ๑) แสดงความเคารพต่อพระองค์ท่าน และพระบรมฉายาลักษณ์ ๒) ไม่กระทำการใดๆ ที่จะส่งผลให้เสื่อมเสียพระเกียรติคุณ และต้องช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นกระทำด้วยเช่นกัน กฎของลูกเสือสามัญ กฎ คือ ข้อกำหนดสำหรับเป็นแนวทางให้ลูกเสือนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันจนเกิดเป็นนิสัยประจำตัว กฎของลูกเสือมี ๑๐ ข้อ ดังนี้ ข้อ ๑ ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ ข้อ ๒ ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ ข้อ ๓ ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น ข้อ ๔ ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก ข้อ ๕ ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย ข้อ ๖ ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ข้อ ๗ ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดา มารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ ข้อ ๘ ลูกเสือมีใจร่าเริง ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ข้อ ๙ ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ ข้อ ๑๐ ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ความหมายของกฎ ๑๐ ข้อ ข้อ ๑ ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ ลูกเสือจะต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา กระทำตนให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ ข้อ ๒ ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ ลูกเสือจะปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในความซื่อสัตย์ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณทุกท่าน ข้อ ๓ ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น ลูกเสือจะต้องพร้อมอยู่เสมอที่จะบำเพ็ญประโยชน์ และเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้ ข้อ ๔ ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก ลูกเสือจะต้องมีใจโอบอ้อมอารี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ทุกคน โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา และปฏิบัติต่อเขาเหมือนญาติพี่น้อง ข้อ ๕ ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย ลูกเสือจะต้องเป็นผู้มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนโยน อ่อนน้อมมีความสัมมาคาราวะต่อบุคคลทั่วไป ข้อ ๖ ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ลูกเสือจะต้องมีใจเมตตากรุณา สงสารสัตว์ ไม่รังแกหรือทรมานสัตว์ หรือเมื่อพบสัตว์บาดเจ็บต้องให้การช่วยเหลือ ข้อ ๗ ลูกเสือ เชื่อฟังคำสั่งของบิดา มารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ ลูกเสือจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอน คำชี้แนะ ของบิดามารดา ครูอาจารย์ และผู้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจ และเคารพ ข้อ ๘ ลูกเสือมีใจร่าเริง ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ลูกเสือจะต้องมีความร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ ถึงแม้จะตกอยู่ในความยากลำบาก ก็จะไม่แสดงอาการย่อท้อให้เห็น ข้อ ๙ ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ ลูกเสือจะต้องรู้จักประหยัดทรัพย์ทั้งของตนเองและผู้อื่นไม่สุรุ่ยสุร่าย ข้อ ๑๐ ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ลูกเสือจะต้องรู้จักสำรวม และระวังกาย วาจา ใจ ไม่ให้มีความอิจฉาริษยา มีความบริสุทธิ์ใจต่อทุกคน