จำนวนผู้ชม : 1263 คน


การปรุงอาหารให้สุกมีหลายวิธี  ดังนี้  

การลวก   หมายถึง  การทำอาหารให้มีลักษณะกึ่งสุกกึ่งดิบด้วยน้ำเดือดในระยะเวลาสั้น

 

การนึ่ง  หมายถึง  การนำอาหารใส่หม้อพร้อมกับนำ้แล้วตั้งไฟให้เดือด  ใช้เวลามากกว่าการเลือก

 

การผัด หมายถึงการทำอาหารให้สุกโดยใช้น้ำมันและน้ำเล็กน้อย  ถ้าเป็นการผัดผัก  จะใช้ระยะเวลาน้อยกว่าผัดเนื้อสัตว์  เพื่อรักษาคุณค่าทางอาหาร

 

การทอด  หมายถึง การทำอาหารให้สุดโดยน้ำมันร้อน  ปริมาณนำ้มันจะน้อยหรือมาก  

ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่จะทอด

การย่าง  หมายถึง  การทำอาหารให้สุก  โดยวางอาหารนั้นบนตะแกรง  โดยใช้ไฟอ่อน ๆ จนสุกทั้งข้างในและข้างนอก