จำนวนผู้ชม : 1214 คน


คำสั่งพื้นฐาน

 

คำสั่ง
ความหมาย
รูปแบบ
<html>
เป็นแท็กเริ่มต้นและสิ้นสุดของเอกสาร HTML
<html>…</html>
<head>
เป็นแท็กที่ใช้กำหนดในส่วนที่เป็นชื่อเรื่อง
<head>…</head>
<title>
กำหนดข้อความบนไตเติลบาร์เป็นคำสั่งในส่วน<head>
<head><title>ข้อความ</title></head>
<meta>
เป็นแท็กสำหรับแสดงข่าวสารของไฟล์เอกสาร HTML
<meta>
<body>
เป็นแท็กเริ่มต้นและสิ้นสุดของเนื้อหาในเอกสาร ซึ่งในแท็ก <body> จะมีแท็กอื่น ๆ แทรกอยู่ระหว่างแท็กเปิดและแท็กปิด
<body>…</body>
<h1>
เป็นแท็กสำหรับกำหนดหัวข้อให้เป็นตัวอักษรขนาดใหญ่สุดถึงเล็กสุดกำหนดให้ไม่เกิน 6
<h1>…</h1>
<br>
ขึ้นบรรทัดใหม่
<br>
<hr>
ขีดเส้นคั่น
<hr>
<background>
ใช้รวมกับ<body>หรือ<table>เพื่อกำหนดสีของพื้นหลังเป็นรูปภาพ
<body background= “ชื่อ.นามสกุลรูปภาพ”>
<bgcolor>
ใช้รวมกับ<body>หรือ<table>เพื่อกำหนดสีของพื้นหลัง
<body bgcolor=ชื่อสี>
<font color, size, face>
แสดงข้อความกำหนดสีของข้อความ กำหนดขนาดของข้อความกำหนดชนิดของข้อความ
<font color=ชื่อสี size= “ขนาดกำหนดได้ตั้งแต่ 1 ถึง 7” face= “ชนิดของตัวอักษรเช่น Angsana new เป็นต้น”>ข้อความ</font>
<b>
ข้อความหนา
<b>ข้อความ</b>
<i>
ข้อความเอียง
<i>ข้อความ</i>
 

 

คำสั่ง
ความหมาย
รูปแบบ
<u>
ข้อความขีดเส้นใต้
<u>ข้อความ</u>
<marquee> <marquee behavior=alternat>
ทำให้ข้อความเลื่อนจากซ้ายไปขวาทำให้ข้อความเลื่อนจากซ้ายไปขวาแล้วย้อนกลับ
<marquee>ข้อความ</marquee>
< marquee behavior=alternat>ข้อความ</marquee>
<img src alt width height>
แสดงรูปภาพ กำหนดรูปภาพ   กำหนดข้อความเมื่อเอาเมาส์วางบนภาพ  กำหนดความกว้างของภาพ   กำหนดความยาวของภาพ
<img src= “ชื่อ.นามสกุล”  width= “ความกว้าง” height “ความยาว” alt= “ข้อความ”>เช่น <img src = “lan.jpg”  width= “80” height “250” alt= “ภาพโรงเรียน”>
<tt>
เป็นแท็กสำหรับกำหนดตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ดีด
<tt>…</tt>
<ul>
เป็นแท็กสำหรับแสดงรายการโดยไม่ต้องเรียงลำดับ
<ul>…</ul>
<ol>
เป็นแท็กสำหรับแสดงรายการโดยเรียงลำดับ
<ol>…</ol>
<li>
เป็นแท็กแสดงข้อความในแต่ละบรรทัดใน แท็ก <ul> และ <ol>
<li>…</li>
<a>
เป็นแท็กที่กำหนดการเชื่อมโยง
<a>…</a>
<img>
เป็นแท็กที่กำหนดการเชื่อมโยงด้วยรูปภาพ
<img>…</img>
<a href target>
กำหนดการเชื่อมโยง กำหนดจุดเชื่อมโยง กำหนดการเปิดหน้าต่างใหม่
<a href= “จุดเชื่อมโยง” target= “ลักษณะการเปิดหน้าต่าง” >ข้อความ</a> เช่น <a href= “http://www.yorwor2.ac.th”  target= “_blank”>โฮมเพจโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย๒</a>
<table>
เป็นแท็กสำหรับสร้างตาราง
<table>…</table>
<table width, bgcolor, border, bordercolor>
สร้างตารางกำหนดความกว้างของตาราง
<table width = “80% bgcolor=blue border= “2” bordercolor=red>
 

 

คำสั่ง
ความหมาย
รูปแบบ
<tr>
เป็นแท็กสำหรับการกำหนดแถวในตาราง
<tr>…</tr>
<td>
เป็นแท็กสำหรับกำหนดคอลัมน์ในแถว
<tr>…</tr>
rowspan
รวมแถว
<td rowspan= “จำนวน แถว ที่จะรวม” >
colspan
รวมสดมน์
<td colspan= “จำนวน cell ที่จะรวม” >
<caption>
เป็นแท็กสำหรับกำหนดคำอธิบายในตาราง
<caption>…</caption>
<th>
เป็นแท็กสำหรับกำหนดข้อความหัวข้อเรื่องของตาราง
<th>…</th>
<form>
เป็นแท็กสำหรับกำหนดสร้าง form
<form>…</form>
<input>
เป็นแท็กสำหรับกำหนด input ใน form
<input>…</input>
<frame>
เป็นแท็กสำหรับสร้าง frame
<frame>…</frame>