จำนวนผู้ชม : 1476 คน


 

มาตราตัวสะกดที่ใช้พยัญชนะ   ด   จ  ฉ  ช  ซ  ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ต ตร  ถ  ท  ธ  ศ  ษ ส    เป็นตัวสะกด  ออกเสียง เหมือน    สะกด

 

 

 คำ

คำอ่าน

สะกดด้วย

การออกเสียง

ตรงตามแม่

เครื่องบด

เครื่อง - บด

 ด

ออก ด  สะกด

ตรง

ตำรวจ

ตำ - หรวด

เหมือน ด  สะกด

ไม่ตรง

สมเพช

สม - เพด

เหมือน ด สะกด

ไม่ตรง

ก๊าซ

ก๊าด

เหมือน ด  สะกด

ไม่ตรง

กฎหมาย

กด - หมาย

เหมือน ด สะกด

ไม่ตรง

ปรากฏ

ปรา - กด

เหมือน ด  สะกด

ไม่ตรง

ประเสริฐ

ประ - เสิด

เหมือน ด สะกด

ไม่ตรง

ครุฑ

ครุด

เหมือน ด  สะกด

ไม่ตรง

พัฒนา

พัด -ทะ -นา

เหมือน ด สะกด

ไม่ตรง

วุฒิ

วุด

ฒิ

เหมือน ด  สะกด

ไม่ตรง

อนุญาต

อะ - นุ - ยาด

เหมือน ด สะกด

ไม่ตรง

ชาติ

ชาด

ติ

เหมือน ด  สะกด

ไม่ตรง

ธาตุ

ทาด

ตุ

เหมือน ด สะกด

ไม่ตรง

เกษตร

กะ - เสด

ตร

เหมือน ด  สะกด

ไม่ตรง

โอสถ

โอ - สด

เหมือน ด สะกด

ไม่ตรง

พระบาท

พระ - บาด

เหมือน ด  สะกด

ไม่ตรง

มหาสมุทร

มะ - หา -สะ -หมุด

ทร

เหมือน ด สะกด

ไม่ตรง

อาพาธ

อา - พาด

เหมือน ด  สะกด

ไม่ตรง

พยาธิ

พะ - ยาด

ธิ

เหมือน ด สะกด

ไม่ตรง

ประกาศ

ประ - กาด

เหมือน ด  สะกด

ไม่ตรง

กระดาษ

กระ - ดาด

เหมือน ด สะกด

ไม่ตรง

ศาสนา

สาด - สะ - หนา

เหมือน ด สะกด

ไม่ตรง

 

ตัวอย่างคำ  ในมาตราแม่กด

 

จ      เช่น     กิ    อา     ตำรว    ปัจุบัน    ปีศาจ    สมเด็จ   

ช      เช่น     บงก     บว    รา     ประโยน์  

ซ      เช่น      ก๊า        

      เช่น     ก     กเกณฑ์    หมาย        

ฏ      เช่น     ปราก         

ฐ      เช่น     รั     อิ       อู    ประเสริ                     

ฑ      เช่น     ครุ   

ฒ      เช่น     วัน์     วันา     พัน์     พันา 

ด       เช่น      มั     สะอาด      วา

ต       เช่น     เข      เมตา   สัย์   สัว์

ตร    เช่น     บาตร    บัตร   เกษตร   มิตร

ถ      เช่น     ร       โอส     

ท      เช่น     โจย์      บาท      แพย์  

ธ      เช่น     โกรธ      พุ      อาวุ

ศ      เช่น     ทิศ     เทน์    ประกา     เพศ     อากา    ประเทศ     อัจรรย์

ษ      เช่น     กระดา     โท      พิ     วิเศษ      ศิย์     เศรฐี   ประดิฐ์       เศษ  

ส      เช่น     โบถ์       ปัสาว ะ      สวัดี     โอกา      โอร 

เพลงมาตราแม่กด (ทำนองเพลงสามัคคีชุมนุม)

                        มาตราสะกดแม่กด              จำไว้ให้หมดสิบแปดตัวมี

จาน ฉิ่ง เข้าที                                ช้าง เร็วรี่ อีก กระเฌอ

โซ่ ชฎา ปฏัก                            ช่างงามน่ารัก นางมณโฑ

เฒ่า ฐานใหญ่โต                           เด็กมากโข เดินโซ เต่า

ทหาร ถุง ธง                             ต่างมุ่งหน้าตรง ยัง ศาลา

เสือร้าย อยู่ในพนา                          ท่านมีเมตตา ฤๅษีอยู่ไพร

มาตราสะกดแม่กด                              จำไว้ให้หมดสิบแปดตัวนี้

มาท่องเร็วไวเข้าซิ                              อย่าได้รอรีจำให้ขึ้นใจ

 

ฝึกอ่านคำ แม่กด

 

ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กด