จำนวนผู้ชม : 1912 คน


cheekycheekycheekyมุมcheekycheekycheeky

enlightenedenlightenedชื่อมุม จุดยอดมุม แขนของมุม และเขียนสัญลักษณ์enlightenedenlightened

การเรียกชื่อมุม

    การเรียกชื่อมุม จะเรียกตามอักษร 3 ตัว  คือชื่อจุดหนึ่งบนแขนของมุม ชื่อจุดยอดมุมและชื่อจุดบนแขนของมุมอีกข้างหนึ่ง  

            ดังนั้น จากรูปเรียกว่า มุม กขค หรือ มุม คขก

    วิธีการเรียกชื่อมุมอีกวิธีหนึ่ง  คือเรียกตามชื่อจุดยอดมุม เช่น มุม กขค  หรือ

มุม คขก

            ดังนั้นจากรูป จะ  เรียกว่า มุม ข   และจุดยอดมุม คือ จุด ข

   วิธีการเรียกแขนของมุมจะเรียกตามลักษณะเส้น ว่าเป็น รังสี เส้นตรง ส่วนของ

เส้นตรง    ดังนั้นจากรูป แขนของมุมคือ รังสี ขก  กับ รังสี ขค

สัญลักษณ์ 

สัญลักษณ์  ˆ  ใช้เขียนแทนคำว่ามุม  โดยเขียนไว้เหนือตัวอักษรที่เป็นชื่อจุดยอดมุม

 

enlightenedenlightenedมุมฉาก  มุมแหลม มุมป้าน  มุมตรงและมุมกลับenlightenedenlightened

blushมุมแหลมblush 

มุมแหลม หมายถึง มุมที่มีขนาดมากกว่า 0 องศา  แต่น้อยกว่า 90 องศ

 

blushมุมฉากblush

มุมฉาก หมายถึง มุมที่มีขนาด 90 องศา

 

blushมุมป้านblush

มุมป้าน หมายถึง มุมที่มีขนาดมากกว่า 90 องศา  แต่น้อยกว่า 180 องศา

(มีขนาดมากกว่ามุมฉาก แต่ไม่ถึงสองมุมฉาก)

 

blushมุมตรงblush

มุมตรง หมายถึง มุมที่มีขนาดเท่ากับ 180 องศา (มีขนาดเป็นสองมุมฉาก)

 

blushมุมกลับblush

มุมกลับ หมายถึง มุมที่มีขนาดมากกว่า 180 องศา   แต่น้อยกว่า 360 องศา (มีขาดใหญ่กว่าสองมุมฉาก แต่ไม่ถึงสี่มุมฉาก)

 

 

enlightenedenlightenedการวัดขนาดของมุมenlightenedenlightened

        การวัดขนาดของมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ ซึ่งมี 2 ชนิด ได้แก่           ชนิดครึ่งวงกลม และชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะต้องให้จุดกึ่งกลางของไม้โพรแทรกเตอร์ตรงกับจุดยอดมุมที่จะวัด และเส้นชี้ที่ตัวเลข 0 (ศูนย์) ไม้ไม้โพรแทรกเตอร์ต้องทาบสนิทกับแขนข้างหนึ่งของมุม อ่านขนาดของมุมโดยดูจากแขนของมุมอีกข้างหนึ่งว่าชี้ที่ตัวเลขใดของชุดเดียวกัน ( ถ้า "0" อยู่วงในอ่านขนาดของมุมจากวงใน แต่ถ้า "0" อยู่วงนอก อ่านขนาดของมุมจากวงนอก )

               ถ้าแขนของมุมสั้นสามารถต่อแขนของมุมออกไป เพื่อให้วัดและอ่านขนาดของมุมได้สะดวกขึ้น (การต่อแขนของมุมออกไป ไม่ทำให้ขาดของมุมเปลี่ยนแปลง)

หน่วยการวัดขนาดของมุม เรียกว่าองศา ไม้โพรแทรกเตอร์ แบ่งออกเป็น 180 ช่องเล็ก หรือ 18 ช่องใหญ่

                        1 ช่องเล็ก   บอกขาดมุม      1 องศา

                        1 ช่องใหญ่ บอกขนาดมุม  10 องศา

 

 

enlightenedenlightenedการสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์enlightenedenlightened

 

heartขั้นที่ 1heart ลากรังสี หรือส่วนของเส้นตรงที่เป็นแขนข้างหนึ่งของมุม

 

heartขั้นที่ 2heart  กำหดจุดปลายของรังสีหรือส่วนของเส้นตรงที่เป็นแขนของมุมเพื่อใช้เป็นจุดยอดมุม

 

heartขั้นที่ 3heart  วางไม้โพรแทรกเตอร์ ให้จุดกึ่งกลางตรงกับจุดปลายของรังสี หรือส่วนของเส้นตรง โดยให้เส้นที่ชี้ตัวเลข 0 ทับกับแขของมุม

 

heartขั้นที่ 4heart กำหนดจุดใหตรงกับขนาดของมุมที่ต้องการ

 

heartขั้นที่ 5 heartลากรังสีหรือส่วนของเส้ตรงจากจุดยอดมุม โดยผ่านจุดที่กำหนดไว้