แบบฝึกหัดก่อนเรียน : การนำเสนอข้อมูลด้วยตารางแจกแจงความถี่
แบบฝึกหัดหลังเรียน : การนำเสนอข้อมูลด้วยตารางแจกแจงความถี่