จำนวนผู้ชม : 1264 คน


 

 

 

1.  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

จำนวนนับใช้บอกจำนวนของสิ่งต่างๆ จำนวนนับหนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า เขียนเป็นตัวเลขอินดู-
อารบิก 1  2  3  4  5 และตัวเลขไทย ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ถ้าไม่มีของให้นับเลย ถือว่าเป็นศูนย์ ซึ่งศูนย์ไม่ใช่จำนวนนับ เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก 0 ตัวเลขไทย ๐

2.  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1  ตัวชี้วัด

                ค 1.1      ป.1/1     เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดงปริมาณของสิ่งของหรือ  จำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์

        2.2  จุดประสงค์การเรียนรู้

-      สามารถเขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดงปริมาณของสิ่งของหรือ  จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0 ได้

3.  สาระการเรียนรู้

3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง

  1. การใช้จำนวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ
  2. การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวน
  3. การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย

3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

        -

4.   สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

        4.1  ความสามารถในการสื่อสาร

        4.2  ความสามารถในการคิด

                -     ทักษะการคิดสร้างสรรค์

4.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.    มีวินัย

2.    ใฝ่เรียนรู้

3.    มุ่งมั่นในการทำงาน

เนื้อหาการเรียนรู้

    จำนวนนับใช้บอกจำนวนของสิ่งต่างๆ  จำนวนนับ  หนึ่ง  สอง  สาม  สี่  ห้า  เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งตามลำดับ  ซึ่งเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก  1  2  3  4  5  และตัวเลขไทย  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕

-  ถ้าไม่มีของให้เรานับเลย  ถือว่าเป็นศูนย์  ซึ่งศูนย์ไม่ใช่จำนวนนับ  เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก 0 และตัวเลขไทย ๐

-  จำนวนนับ  หก  เจ็ด  แปด  เก้า  สิบ  เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งตามลำดับ  ซึ่งเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก  6  7  8  9  10  และตัวเลขไทย  ๖  ๗  ๘  ๙  ๑๐