จำนวนผู้ชม : 1312 คน


            การคูณจำนวนนับที่มีสองหลัก
              กับจำนวนที่มีสองหลัก    

ตัวอย่างที่ 1

36 × 12  =   surprise

enlightened เมื่อพิจารณา 36 × 12 จะได้ว่า มี 36 อยู่ 12 กลุ่ม  นั่นคือ 10 กลุ่มของ 36 กลุ่ม รวมกับ 2 กลุ่มของ 45 enlightened

                   ซึ่ง 10 กลุ่มของ 36 หาได้จากใช้เทคนิคหลักและค่าประจำหลัก ดังนี้
                          1 × 36    = 36
                          1สิบ × 36  = 36 สิบ
     ข้อสังเกต: นำ  1 × 36   = 36 แล้วเติม 0 เท่ากับผลบวกของจำนวนศูนย์ของสองจำนวนที่คูณกัน

นั่นคือ 36 × 12  = (36 × 10) + (36 × 2) = 360 + 72 = 432

 

smileysmileyมาดูขั้นตอนการคูณ ที่ละขั้นตอน ตามนี้

 ...ในการคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนหลายหลัก ให้นำเลขโดดในแต่ละหลักของตัวคูณไปคูณเลขโดดในแต่ละหลักของตัวตั้งแล้วนำผลคูณมาบวกกัน...

ตัวอย่างที่ 2

surprise256 × 21

วิธีคูณ

     laughlaugh ดังนั้น 256 × 21 = 5,376 laughlaugh

**นักเรียนสามารถนำแนวคิดในลักษณะนี้ เพื่อหาผลคูณของจำนวนที่มีหลายหลักกับจำนวนที่มีหลายหลักได้เช่นกัน**

 

 อย่าลืมทำแบบทดสอบหลังเรียนน่ะค่ะ...yesyes