จำนวนผู้ชม : 1216 คน


weather- สภาพอากาศ  เป็นคำที่ใช้แสดงภาวะของอากาศภาคตามช่วงเวลาของบริเวณใดบริเวณหนึ่ง  ภูมิอากาศ  - climate  เป็นสภาวะเฉลี่ยของสภาพอากาศของบริเวณกว้างๆ  ในช่วงเวลาหนึ่ง   สภาพอากาศจะอธิบายถึงสภาวะของอุณหภูมิ  เมฆ  ฝน  และหิมะ   บริเวณที่มีสภาพอากาศดี  -Fine  weather  -  จะมีสภาวะความกดอากาศสูง  โดยอากาศจะลดระดับลงต่ำ  บริเวณที่สภาพอากาศมีเมฆมาก  -Cloudy-  มีความชื้นสูง  จะมีความกดอากาศต่ำ  อากาศจะลอยตัวสูงขึ้น   ทำให้สภาพอากาศบริเวณนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย   สภาวะอากาศเช่นนี้  เกิดในบริเวณเส้นละติจูดอบอุ่น-temperate  latitudes   ซึ่งเป็นบริเวณที่อากาศร้อนพบกับอากาศเย็น   จากบริเวณแนวขั้วโลก  (polar  fronts)  ในเขตนี้วงจรหมุนของอากาศที่มีความกดดันต่ำ  ซึ่งรู้จักกันว่า  ดีเปรสชั่น  - depressions  (  พายุหมุนในละติจูดกลาง  - mid-latitude  cyclones)   จะเกิดขึ้นบ่อยๆ  ดีเปรสชั่นมักจะประกอบด้วยส่วนของลมร้อน  เริ่มจากแนวอากาศอบอุ่น  - warm  front  ไปจนถึงแนวอากาศเย็น  -cold  front     เมื่อแนวอากาศทั้งสองประทะกัน  ทำให้เกิดแนวอากาศรวม  -occluded   front   อากาศร้อนจะดันตัวสูงขึ้น ทำให้บริเวณนั้นมีสภาพความกดอากาศลดต่ำลงอย่างรุนแรง  มีผลทำให้เกิดพายุหมุนเฮอริเคน -hurricane   (  พายุหมุนที่เกิดขึ้นในสภาวะอากาศแบบเดียวกัน  ได้แก่  ไต้ฝุ่น   - typhoon  หรือพายุโซนร้อน  - tropical  cyclone )   สภาวะอากาศนี้จะทำให้เกิดฝนตกอย่างรุนแรง  และมีลมพัดแรงเป็นพิเศษ

ขอบคุณข้อมูล :  ecurriculum.mv.ac.th/.../5/weather/index.htm

ประเด็นจากข่าว      Conversation :  weather

เนื้อหา   ช่วงชั้นที่ 2,3

เนื้อเรื่อง 

          วันนี้มาเรียนรู้การสนทนาสอบถามเกี่ยวกับสภาพอากาศ  เพื่อพัฒนาการพูดสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ ให้ดีขึ้น

            Ford:    How  is  the   weather  now ?

                        ฮาว  อิส  เดอะ  เวธเธอะ นาว?

            ฟอร์ด:    อากาศตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ 

            Gift:       It's  terribly  hot, Ford.

                         อิทซ  เทอริบลี  ฮอท, ฟอร์ด.

           กิ๊ฟ:         มันร้อนเป็นบ้าเลยค่ะ ฟอร์ด.

           Ford:       I  think  so.  is  it  summer ?

                          ไอ  ธิงค์ โซ  อิซ  อิท  ซัมเมอร์?

            ฟอร์ด:      ผมก็ว่าอย่างนั้นครับ  มันเป็นฤดูร้อนใช่ไหม

            Gift:         Yes, absolutely.

                            เยส, แอบโซลูทลี

            กิ๊ฟ:           แน่นอนว่าใช่เลยค่ะ

            Ford:          Why  does  it  rain  in  summer ?

                              วาย    ดาซ  อิท  เรน  อิน  ซัมเมอร์ ?

            ฟอร์ด:         ทำไหมฝนตกในฤดูร้อนครับ

            Gift :           Because   of  a  tropical  atorm  from  China.

                              บิคอซ  ออฟว  อะ  ทรอพพิคอล  สทอร์ม  ฟรอม  ไชน่า

             กิ๊ฟ:            เพราะว่าพายุโซนร้อนจากประเทศจีน

ประเด็นคำถาม:

              How  is  the   weather  now ?

              อากาศตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง

              The   weather  is  very  hot/ cold.

               อากาศร้อน / หนาว

กิจกรรมเสนอแนะ

              การบอกอากาศร้อน เราไม่ใช้ประโยคว่า  I'm  very  hot. เพราะมันแปลว่าฉันรู้สึก

เร่าร้อนมาก  ประโยคที่ควรใช้คือ  The  weather  หรือ it  แทน เช่น

               The  weather   is  very  hot.

                      อากาศร้อนมาก

              อากาศหนาวก็เช่นกัน ไม่ใช้  I am  cold. เพราะแปลว่า ฉันเป็นหวัด  คำที่ใช้คือ

               The  weather   is  very  cold.

                 It's  cold.