จำนวนผู้ชม : 1573 คน


ค่าของเงิน   

 

   =25 สตางค์ 

 

   =50 สตางค์     

 

   = 1 บาท

 

   = 5 บาท

 

   =10 บาท

 

   = ธนบัตร 20 บาท

 

   =ธนบัตร 50 บาท

 

   = ธนบัตร 100 บาท

 

   = ธนบัตร 500 บาท

 

   = ธนบัตร 1,000 บาท

 

 

 รู้ไหม?? ว่า...  

*ยี่สิบห้าสตางค์ 4 เหรียญ มีค่าเท่ากับ  1 บาท

 

*ห้าสิบสตางค์  2 เหรียญ มีค่าเท่ากับ  1 บาท

 

การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน

 

จำนวนเงินเป็นบาทและตางค์ เขียนโดยใช้จุดคั่น 

                   ตัวเลขที่อยู่หน้าจุดบอกจำนวนเงินเป็นบาท

                   ตัวเลขที่อยู่หลังจุดบอกจำนวนเงินเป็นสตางค์

 

ตัวอย่างที่ 1    

                             

       เงิน 23 บาท 50สตางค์  เขียนเป็น 23.50 บาท

      23.50  บาท อ่านว่า ยี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์ 

                  

 


 

ตัวอย่างที่ 2 

                                  

      เงิน 257 บาท เขียนเป็น 257.00 บาท

      257.00 บาท อ่านว่า สองร้อยห้าสิบเจ็ดบาท

 

 


 

ตัวอย่างที่ 3 (กรณี ไม่ถึง1 บาท)

 

                                                                             

                              เงิน 75 สตางค์ เขียนเป็น 0.75 บาท

                         0.75 บาท  อ่านว่า เจ็ดสิบห้าสตางค์   

 

 

 

 

 ครูณัฐชยา  ปันทะนันท์ (ชมวิว)