จำนวนผู้ชม : 1592 คน


มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

        ค 1.1     ป.2/1        เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงปริมาณของ                                               สิ่งของหรือจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์

                        ป.2/2        เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์

        ค 6.1      ป.1-3/4      ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้                                                    อย่างเหมาะสม    

                        ป.1-3/5      เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ

2.   สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

จำนวนนับใช้บอกปริมาณของสิ่งต่างๆ   สามารถเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวน ถ้าจำนวนสองจำนวนไม่เท่ากัน แสดงว่าต้องมีจำนวนใดจำนวนหนึ่งมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าอีกจำนวนหนึ่ง  การเรียงลำดับจำนวนหลายๆ จำนวน ทำได้โดยการเปรียบเทียบจำนวนทุกจำนวน แล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อย การนับเพิ่มหรือการ
นับลด เป็นการนำจำนวนมาบวกหรือลบออกด้วยจำนวนเท่ากันจากจำนวนเริ่มต้น แล้วบวกหรือลบผลลัพธ์ด้วยจำนวนเดิมต่อไปตามลำดับ  

 

3.   สาระการเรียนรู้

3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1. การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก   ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน

2. การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย

3. หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก  และการใช้ 0 เพื่อยึดตำแหน่งของหลัก

4. การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

5. การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย  =   ¹   >   <

6. การเรียงลำดับจำนวนไม่เกินห้าจำนวน

7. การนับเพิ่มทีละ 5  ทีละ 10  และทีละ 100

8. การนับลดทีละ 2  ทีละ 10  และทีละ 100

9. จำนวนคู่  จำนวนคี่

  1. สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

-

4.   สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

      4.1  ความสามารถในการสื่อสาร

        4.2  ความสามารถในการคิด

1)  ทักษะการคิดวิเคราะห์
      -     ทักษะการสังเกต
      -     ทักษะการเปรียบเทียบ
      -     ทักษะการเรียงลำดับ

2)  ทักษะการคิดสร้างสรรค์
      -     ทักษะการเชื่อมโยง

        4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา

4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  1. มีวินัย                                            
  2. ใฝ่เรียนรู้                                       
  3.  มุ่งมั่นในการทำงาน

1. การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก   ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน

จำนวนไม่เกิน 1,000 และ 0  สามารถเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือได้

จำนวนที่มีสามหลัก หลักที่อยู่ทางขวามือสุด คือ หลักหน่วย ถัดจากหลักหน่วย คือ หลักสิบ และหลักร้อย ตามลำดับ

เช่น     

                   
                 
                 

             30      ๓๐        สามสิบ                        

2. การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย

จำนวนไม่เกิน 1,000 และ 0  สามารถเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือได้

จำนวนที่มีสามหลัก หลักที่อยู่ทางขวามือสุด คือ หลักหน่วย ถัดจากหลักหน่วย คือ หลักสิบ และหลักร้อย ตามลำดับ

เช่น         

เลขไทย เลขอารบิก ตัวหนังสือ
46 ๔๖ สี่สิบหก
27 ๒๗ ยี่สิบเจ็ด
729 ๗๒๙ เจ็ดร้อยยี่สิบเก้า
845 ๘๔๕ แปดร้อยสี่สิบห้า

             

3. หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก  และการใช้ 0 เพื่อยึดตำแหน่งของหลัก

จำนวนไม่เกิน 1,000  และ 0  สามารถเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  และ      ตัวหนังสือได้

 

จำนวนที่มีสามหลัก  หลักทางขวามือสุด คือ หลักหน่วย  ถัดจากหลักหน่วย คือ หลักสิบ  และ           หลักร้อย ตามลำดับ 

4. การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

 

การเขียนตัวเลขแทนจำนวนใดๆ ในรูปกระจาย  เป็นการเขียนตัวเลขแทนจำนวนนั้น ในรูปการ          บวกค่าของเลขโดดในหลักต่างๆ  เฃ่น

             562   =    500  +  60  +  2

            208    =   200  + 0  + 8

5. การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย  =   ¹   >   <

1.   “ การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากัน  จำนวนใดมีจำนวนหลักมากกว่า จำนวนนั้นจะมากกว่า  จำนวนใดที่มีจำนวนหลักน้อยกว่า จำนวนนั้นจะน้อยกว่า ”

 2.  “ การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีสามหลักเท่ากัน  จำนวนใดที่หลักร้อยมีค่ามากกว่า  จำนวนนั้นจะมากกว่า ”

       3.    การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันอาจทำได้ดังนี้

                -      ให้เปรียบเทียบค่าของตัวเลขในหลักร้อยก่อน  จำนวนใดมีค่าของตัวเลขในหลักร้อยมากกว่า                           จำนวนนั้นจะมากกว่า

-      ถ้าจำนวนใดมีค่าของตัวเลขหลักร้อยเท่ากัน  ให้เปรียบเทียบค่าของตัวเลขในหลักสิบ  ถ้าค่าของตัวเลขในหลักสิบของจำนวนใดมากกว่า  จำนวนนั้นจะมากกว่า

 

-      ถ้าค่าของตัวเลขในหลักสิบเท่ากัน  ให้เปรียบเทียบค่าของตัวเลขในหลักหน่วย  ถ้าค่าของตัวเลขในหลักหน่วยของจำนวนใดมากกว่า  จำนวนนั้นจะมากกว่า 

6. การเรียงลำดับจำนวนไม่เกินห้าจำนวน

                                        242              218                 295            282

          -     จำนวนทั้งสี่มีจำนวนหลักเท่ากันหรือไม่  (เท่ากัน)

 -      ถ้าจำนวนหลักเท่ากัน  จะมีวิธีการเปรียบเทียบอย่างไร  (เปรียบเทียบหลักร้อยก่อน 
ถ้าเท่ากันให้เปรียบเทียบหลักสิบ และหลักหน่วย ตามลำดับ)

                 -      จากการเปรียบเทียบ จำนวนใดมีค่ามากที่สุด / น้อยที่สุด

                 -      ถ้าเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากจะเรียงได้อย่างไร

7. การนับเพิ่มทีละ 5  ทีละ 10  และทีละ 100

                -      การนับเพิ่มทีละ 5 , 10 , 100  เป็นการบวกด้วย  5 , 10  หรือ 100  กับจำนวนเริ่มต้นตามลำดับ   เช่น

    5   10   15   20    25    30..................

8. การนับลดทีละ 2  ทีละ 10  และทีละ 100

        -      การนับลดทีละ 2 , ทีละ 10  และทีละ 100  เป็นการลบด้วย 2 , 10  หรือ 100  ออกจาก        จำนวนเริ่มต้นตามลำดับ  เชน   

   48   45   42   39   36   33  ................

9. จำนวนคู่  จำนวนคี่

 

-      จำนวนที่นำมาจับคู่กันแล้วพอดี หรือเหลือเศษเป็น 0  เรียกว่า จำนวนคู่ จำนวนที่นำมาจับคู่กัน                 แล้วเหลือเศษ เรียกว่า จำนวนคี่