จำนวนผู้ชม : 1466 คน


Portfolio

วิชาคอมพิวเตอร์  ป.2

 

ชื่อ ................................ ชั้น ........... เลขที่ ........   

มาตรฐาน  ง.๓.๑ ป. ๒/๑  -  ป. ๒/๓  เข้าใจ  เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม

เรื่อง  :  ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

คำสั่ง  :  ให้นักเรียนวาดด้วยโปรแกรม  Paint  ตามหัวข้อ  ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ตามจิตนาการ พร้อมลงสีหรือพ่นสีให้สวยงาม  ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

 

 

           

 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 

ตัวอย่างเอกสาร Portfolio

 

 

ตัวอย่างการสร้างชิ้นงาน

 

 

 

 ผลงานนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนสามารถส่งงานผ่าน

1. E - mail : ของคุณครูนก

nok099_kamonwan@hotmail.com

โดย พิมพ์ ชื่อ ......... นามสกุล.......  ชั้น  ......  เลขที่ ...... ส่งแนบมาที่หัวข้อ

2. ส่งในห้องคอมพิวเตอร์ จากงานที่ทำในห้อง