จำนวนผู้ชม : 1293 คน


Portfolio

วิชาคอมพิวเตอร์  ป.3

 

ชื่อ ................................ ชั้น ........... เลขที่ ........   

 

 

มาตรฐาน  ง.๓.๑  ป.๓/๑  , ป ๓/๒   เข้าใจ  เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม

เรื่อง  :  บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสั่ง  :  ให้นักเรียนบอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มาจำนวน  5  ข้อ            โดยจัดทำ  พิมพ์  และตกแต่งเอกสารลงในโปรแกรม Microsoft  Word

 

        

 

        

 

คำสั่ง 

    ให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน  เรื่อง  Portfolio  ตกแต่งชิ้นงาน

 

โดยพิมพ์ 

 • ชื่อ - นามสกุล 
 • ชื่อเล่น ....... เลขที่ ......  ชั้น .........
 • เลือก พร้อม ตกแต่ง
  • จัดหน้ากระดาษเป็นแนวนอน
  • จัดระยะขอบแคบ
  • เส้นขอบ 
  • สีของหน้ากระดาษ
  • เปลี่ยนสีและรูปแบบของตัวอักษร
  • เลือกบูลเล็ต
  • แทรกรูปร่าง พิมพ์หัวข้อ  Portfolio
  • แทรกรูปภาพ  3 - 4  รูป

 

บันทึกชื่องาน

 • บันทึกลงใน 
  • Drive : E
  • Floder ประจำห้องเรียน  เช่น 

                     301  

                     302 

                     303

 

 

 • บันทึกงานเป็น File  รูปภาพ

ทำการ Print Screen  SysRq

บันทึกเป็นงานเป็นไฟล์นามสกุล  JPG

 • ชื่องานที่บันทึก   คือ

เลขที่........   Portfolio  ด.ช. ....................

 

เลขที่........   Portfolio  ด.ญ. ....................

 

 

ตัวอย่าง Portfolio

 

 

 

ตัวอย่างการสร้างชิ้นงาน

 

 

 

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนสามารถส่งงานผ่าน

1. E - mail : ของคุณครู

nok099_kamonwan@hotmail.com

โดย พิมพ์ ชื่อ ......... นามสกุล.......  ชั้น  ......  เลขที่ ...... ส่งแนบมาที่หัวข้อ

2. ส่งในห้องคอมพิวเตอร์ จากงานที่ทำในห้อง