จำนวนผู้ชม : 1647 คน


Family Tree:  โครงสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว การเรียนเกี่ยวกับครอบครัว นักศึกษาต้องเข้าใจโครงสร้างและศัพท์ที่บอกความสัมพันธ์ในครอบครัวได้อย่างละเอียด ดังตัวอย่าง
 
 
Listen and Repeat
·  Peter is Jane’s husband. and Jane is Peter’s wife.
·  Peter is Robert, Ann and Tom’s father.
·  Jane is Robert, Ann and Tom’s mother
·  Robert and Tom are Jane’s sons.
·  Ann is Peter’s daughter.
     · Tom is Robert’s brother

  

Family Tree 2

 โครงสร้างครอบครัวที่  2   บอกความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เมื่อมีการแต่งงานขยายครอบครัวออกไปโดยมีลูกเขย ลูกสะใภ้ น้องเขย น้องสะใภ้ ป้า น้า อา ลุง มาเกี่ยวข้องด้วย
 
  Listen and Repeat
·  Natalee and Mary are Peter and Jane’s daughters-in-law.   
·   Greg is Robert’s son-in-law.
·  Natalee is Ann’s sister-in-law.
·  Greg is Tom’s brother-in-law.
·  Charle, and Jack are cousins
·  Kathy and Zuzy are cousins
·  Ann is Charle’s aunt.
·  Ann is Kathy’s aunt. Kathy is Ann’s niece.
·  Robert is Jenny’s uncle.
·  Jack is Robert’s nephew.
 

Family Tree 3

โครงสร้างที่ 3  บอกความสัมพันธ์ทางเครือญาติ รุ่นหลานซึ่งเป็นลูกของ พี่ชาย น้องชาย พี่สาว

น้องสาว ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวดองเป็นลูกพี่ ลูกน้องกัน

 
 
2. Vocabulary    ศัพท์ที่บอกความสัมพันธ์ในครอบครัว

Listen and Repeat:  

1. husband and wife                         สามี และ ภรรยา                       
2.  father and mother                        พ่อ และ แม่              
3.  daughter and son                        ลูกสาว และ ลูกชาย
4.  daughter-in-law and son-in-law     ลูกสะใภ้ และ ลูกเขย    
5.  father-in-law and mother-in-law     พ่อตา และ แม่ยาย     
6.  brother and sister                       พี่ชาย และพี่สาว      
7.  brother-in-law and sister-in-law    พี่/น้อง เขย และ พี่/น้องสะใภ้  
8.  grand father and grand mother    ตาและยาย   
9.  grand son and grand daughter    หลานชาย และ หลานสาว (ลูกของลูก)               
10. uncle and aunt                          ลุง และ ป้า   
11.  niece and nephew                     หลานสาว  และ หลานสาว      
12. cousins                                    ลูกพี่ลูกน้อง  
13. parents                                     พ่อ แม่        
14. relatives                                  ญาติ
 
 
3.  Describing  your family  การบรรยายครอบครัว
 
                การถามและตอบเกี่ยวกับครอบครัว
 
 
A : Have you got any brothers?                                             B : No, I haven’t
 A : Have you got any sisters?                                              B : Yes, I have
A : Have you got any children?                                             B : Yes, I’ve got 2 children
A : How many brothers have you got?                                   B : I’ve got a brother
A : How old is your brother?                                                  B : He is twenty – four
A : What does your sister do?                                               B : She is a teacher
A : How old is your father?                                                    B : He is forty – five years old
A : What color is his hair?                                                     B : His hair is black

       A : What color are his eyes?                                                B : His eyes are brown

A : How tall is he?                                                                B : He is 175 centimeters tall
A : What does he do?                                                           B : He is a farmer
A : Is he fat?                                                                       B : No. he isn’t