ให้กากบาทภาพที่ควรปฏิบัติ

 

       


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :