จำนวนผู้ชม : 1234 คน


 

หลักการใช้ Present Perfect Tense (c) ในภาษาอังกฤษ

รูปแบบของ Present Perfect Tense

Subject + has/have + Verb3

 

หลักการใช้ Present Perfect Tense

 

  1. ใช้กับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในอดีต และดำเนินต่อเนื่องมายังปัจจุบัน และมีแนวโน้นที่จะดำเนินต่อไปได้อีกในอนาคต เช่น

 

I have had a lot of toys.
ฉันมีของเล่นมากมาย (และอาจจะมีของเล่นเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต)

 

  1. ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตที่ เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้ว แต่ยังส่งผลมายังปัจจุบัน เช่น

 

It has stopped raining.
ฝนหยุดตกแล้ว (แต่ถนนยังเปียกอยู่)

 

  1. ใช้พูดถึง เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆกัน ในช่วงเวลาหนึ่งระหว่างอดีตและปัจจุบัน โดยมักใช้คำว่า many/several times, a lot of times, …times, again and again, over and over และอื่นๆ เช่น

 

I’ve read this book more than 3 times. (ฉันอ่านหนังสือเล่มนี้มามากกว่าสามรอบแล้ว)

 

  1. ใช้กับเหตุการณ์ที่ เพิ่งสิ้นสุดลง โดยไม่ระบุเวลา ซึ่งมักใช้กับ just, already และ yet

 

  • yet มักใช้ในประโยคปฏิเสธ ส่วน just และ already นั้น มักจะใช้กันในประโยคบอกเล่า โดยวางไว้อยู่หน้ากริยาหลัก เช่น

 

I haven’t finished my homework yet. (ฉันยังทำการบ้านของฉันไม่เสร็จเลย)

 

I have just finished my home work. (ฉันเพิ่งทำการบ้านของฉันเสร็จ)

 

I’ve already finished my homework. (ฉันทำการบ้านของฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

 

  • หากเราระบุเวลาลงไป ประโยคจะต้องใช้ Past Simple Tense เท่านั้น ไม่สามารถใช้ Present Perfect Tense ได้ เช่น

 

I finished my homework at 7 o’clock. (ฉันทำการบ้านเสร็จแล้วตอนเจ็ดโมงเช้า)

 

  1. ใช้เพื่อบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ ซึ่งมักใช้กับ just, recently, lately และอื่นๆ

 

The meeting has just started. (การประชุมเพิ่งจะเริ่มขึ้น)

 

Have you seen him lately? (คุณได้เจอเขาเมื่อเร็วๆนี้บ้างไหม)

 

  1. ใช้กับ since (ตั้งแต่) และ for (เป็นเวลา)

 

I have been here since I was about 15 years old.
ฉันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่อายุ 15 (ปัจจุบันฉันก็ยังคงอยู่ที่นี่)

 

I have had a fever for almost a week.
ฉันเป็นไข้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งได้แล้ว (ปัจจุบันฉันก็ยังคงเป็นไข้อยู่เช่นเดิม)

 

 

 

 

 

วิธีการสร้างประโยค Present Perfect Tense

 

 

โครงสร้าง

Subject + has/have + Verb 3

ประโยคบอกเล่า

I / You / We / They

have

talked

to her.

He / She / It

has

slept

on the couch.

โครงสร้าง

Subject + has/have + not + Verb 3

ประโยคปฏิเสธ

I / You / We / They

have

not

talked

to her.

He / She / It

has

not

slept

on the couch.

โครงสร้าง

Has/Have + Subject + Verb 3?

ประโยคคำถาม

Have

I / you / we / they

talked

to her?

Has

he / she / it

slept

on the couch?

โครงสร้าง

Who/What/Where/When/Why/How + has/have + Verb 3?

ประโยคคำถาม
Wh-

Who

have

I / you / we / they

talked to?

Where

has

he / she / it

slept?

                     
 

*คำปฏิเสธรูปย่อของ has/have not คือ hasn’t และ haven’t