จำนวนผู้ชม : 1201 คน


Relative clause คือประโยคย่อยที่ขยายความ หรือระบุให้แน่ชัดว่าคำนามที่กล่าวนั้นหมายถึงคนใด สิ่งใด Relative Clause จะตามหลัง Relative Pronoun แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ                    

1. Defining Relative Clause
2. Non-defining Relative Clause

1.Defining Relative Clause

       คือข้อความที่ทำหน้าที่คล้ายคำคุณศัพท์ (Adjective) เพื่อไปขยายนามที่อยู่ข้างหน้าให้ได้ใจความสมบูรณ์และชัดเจนขึ้นว่า เป็นคนไหน สิ่งไหน ของใคร เป็นต้น หากไม่มี Defining Relative Clause มาขยาย นามที่กล่าวถึงนั้นก็จะไม่เจาะจง จะเป็นการกล่าวขึ้นมาลอย ๆ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้ไม่กระจ่าง อาจจะต้องซักถามต่อไปอีกว่า เป็นใคร สิ่งไหน หรือของใคร ตัวอย่างเช่น
        The man was killed.
         ผู้ชายถูกฆ่า

จากประโยคนี้ ผู้ฟังจะไม่ทราบเลยว่าผู้ชายคนไหนที่ถูกฆ่าแต่ถ้าเพิ่ม Defining Relative Clause เข้าไปที่หลัง the man ะทำให้ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะทำให้ทราบว่าเป็นผู้ชายคนไหน เช่น
       The man 
who went to the party with Mary last night was killed.
       ผู้ชายคนที่ไปงานเลี้ยงกับ Mary เมื่อคืนนี้ถูกฆ่า

ลักษณะของ Defining Relative Clause

Defining Relative Clause โดยปกติแล้วจะมีลักษณะดังนี้
    1. ทำหน้าที่คล้ายคำคุณศัพท์ (Adjective) เพื่อไปขยายนามที่อยู่ข้างหน้า
 ให้ได้ใจความสมบูรณ์และชัดเจนขึ้นว่า หมายถึง คนไหน สิ่งไหน ของใคร เป็นต้น
    2. ไม่มีเครื่องหมาย comma (,) คั่นระหว่างนามกับ Defining Relative Clause
    3. จะขึ้นต้นด้วยคำสรรพนาม (Pronoun) ดังนั้นคำสรรพนามที่ขึ้นต้น Defining Relative Clause จึงเรียกว่า Relative Pronoun ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับนามที่ขยาย เช่น ถ้า Defining Relative Clause ขยายนามที่เป็นคน Relative Pronounก็ต้องเป็นคำที่ใช้แทนคน ฯลฯ

หน้าที่ของ Relative Pronoun

Relative Pronoun ที่ขึ้นต้น Defining Relative Clause จะต้องสอดคล้องกับนามที่มันขยาย ซึ่งจะมีหน้าที่อยู่ 3 ประการหลัก คือ

1. ทำหน้าที่เป็นประธาน มี 2 แบบ ได้แก่
 
      1.1 ถ้าเป็นคน ให้ใช้ who หรือ that แต่นิยมใช้ who มากกว่า เช่น 
          The man who is singing is Mr. White.
             ผู้ชาย คนที่กำลังร้องเพลง คือ Mr. White
มาจาก The man is Mr. White รวมกับ The man is singing.
     1.2 ถ้าเป็นสัตว์หรือสิ่งของ ให้ใช้ which หรือ that แต่นิยมใช้ which มากกว่า เช่น
 
             The dog which is on the table is from America.
              สุนัข ตัวที่อยู่บนโต๊ะ มาจากอเมริกา
มาจาก The dog is from America. รวมกับ The dog is on the table.

2. ทำหน้าที่เป็นกรรม มี 2 แบบ ได้แก่ 

     2.1 ถ้าเป็นคน ให้ใช้ whom หรือ that แต่นิยมใช้ whom มากกว่า เช่น 
          The woman whom you saw yesterday is Mrs. White.
           ผู้หญิง คนที่คุณเห็นเมื่อวานนี้ คือ Mrs. White
มาจาก The woman is Mrs. White.รวมกับ You saw the woman yesterday.
      2.2 ถ้าเป็นสัตว์หรือสิ่งของ ให้ใช้ which หรือ that แต่นิยมใช้ which มากกว่า เช่น
 
            I like the cat which Paul bought last week.
            ฉันชอบแมว ตัวที่ Paul ซื้อมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
มาจาก I like the cat. รวมกับ Paul bought the cat last week.
ถ้า Relative Pronoun ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยาที่ตามมา เราสามารถตัด Relative Pronoun นั้นออกไปได้ เช่น
          The woman whom you saw yesterday is Mrs. White.
whom
 เป็นกรรมของ saw ดังนั้นประโยคนี้ สามารถพูดได้อีกแบบหนึ่งว่า
           The woman you saw yesterday is Mrs. White.
         I like the cat which Paul bought last week.

Which เป็นกรรมของ bought ดังนั้นประโยคนี้ สามารถพูดได้อีกแบบหนึ่งว่า
           I like the cat Paul bought last week.

3. ทำหน้าที่เป็นเจ้าของ มี 2 แบบ ได้แก่
 
         3.1 ถ้าเจ้าของเป็นคน ให้ใช้ whose เช่น 
              The boy whose bicycle is red is Tom.
              เด็กผู้ชาย คนที่จักรยานของเขาสีแดง คือ Tom
มาจาก The boy is Tom. รวมกับ The boy's bicycle is red.

       3.2 ถ้าเจ้าของเป็นสัตว์หรือสิ่งของ ให้ใช้ of which เช่น
 
          The dog of which the tail is long is Pong-Pong.
           (สุนัข ตัวที่หางของมันยาว คือ Pong-Pong)
มาจาก The dog is Pong-Pong. รวมกับ The tail of the dog is long.

2. Non-defining relative Clause ได้แก่ clause ซึ่งมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

      1.เป็น clause ที่เพิ่มเข้ามาไม่มีความจำเป็นแก่ใจความในประโยค เพียงแต่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้ได้ความละเอียดมากขึ้น
จากสิ่งซึ่งทราบแล้ว
  
    2.ต้องมีเครื่องหมาย comma ข้างหน้าและข้างหลัง clause เสมอ
      3.ต้องไม่ใช้ relative pronouns ซึ่งไม่ชี้เฉพาะเจาะจง เช่น who, whom,whose หรือ which เท่านั้น จะใช้ that ไม่ได้เลย ตัวอย่างเช่น
          Dave who lives next door , came here yesterday.
จากประโยคข้างต้น relative clause "who lives next door" ไม่มีความจำเป็นเลย เพราะเอ่ยชื่อ Dave เราก็ทราบแล้วว่าคือใครดังนั้นข้อความ who lives next door จึงเพิ่มเข้ามาเพื่อให้รายละเอียดเท่านั้น เมื่อกล่าวถึง Dave ก็เป็นที่เข้าใจกันดีระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง
         Amy, who lives next door , is coming to see you.
จากประโยคข้างต้น relative clause "who lives next door" ไม่มีความจำเป็นเลย เพราะเอ่ยชื่อ Amy เราก็ทราบแล้วว่าคือใคร ดังนั้นข้อความ who lives next door จึงเพิ่มเข้ามาเพื่อให้รายละเอียดเท่านั้น
เมื่อกล่าวถึง Amy ก็เป็นที่เข้าใจกันดีระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง

 หน้าที่ของ Non-defining Relative Clause

1. เป็นประธานในประโยค (Subject)
   
1.1 Persons (คน) ใช้ who เท่านั้น
        a) Charles Dickens was a very famous writer . He wrote "Oliver Twist".
        = Charles Dickens , who wrote "Oliver Twist" , was very famous writer.
        b) Mr. John Brown received a reward. He got high marks in the final exam.
        = Mr. John Brown ,who got high marks in th final exam, recieved a reward.
       c) My friend's uncle has gone to Paris. He works at the Ministry of Education.
       = My friend's uncle, who works at the Ministry of Education, has gone to Paris.
   1.2 things (สิ่งของ สถานที่ ที่ไม่ใช่คน)ใช้ which เท่านั้น
       a) Bangkok is very crowded. Bangkok is the capital of Thailand.
      = Bangkok , which is the capital of Thailand, is very crowded.
       b) Chiang Mai is a fantastic city. It's in the north of Thailand.
      = Chiang Mai , which is in the North of Thailand, is a fantastic city.
       c) I always read Thairath . It is a famous newspaper.
       = I always read Thairath , which is a famous newspaper.

2. กรรมในประโยค (Object of the verb)
    2.1 Persons ใช้ whom เท่านั้น และตัด object ในประโยคเดิม (ไม่สามารถละ whom ได้)
        a) Peter Gray is coming to see you. I met him in Wellington.
        = Perter Gray , whom I met in Wellingon , is coming to see you.
        b) Your girlfriend Jane came to see me. I really like her.
        = Youir girlfriend Jane , whom I really like , came to see me.
       c) David and Martin have arrived. I mentioned them to you.
       = David and Martin , whom I mentioned to you , have arrived.
    2.2 things (สิ่งของ)ใช้ which เท่านั้น และตัด object ในประโยคเดิม (ไม่สามารถละ which ได้)
      a) White elephants are rare. Thai people present them to the King.
      = White elephants , which Thai people present to the King , are rare.
     b ) Thai rice isn't expensive. Most people like it.
     = Thai rice , which most people like , isn't expensive.
    c) Dream World is famous for children. I visited Dream World last week.
    = Dream World , which I visited last week , is famous for children.
3. กรรมของบุรพบท (Object of the preposition)
    3.1 Persons (คน)
           สามารถใช้โครงสร้างดังต่อไปนี้
   ,whom + subject + verb.....+preposition,...... หรือ 
   ...., preposition + whom + subject + verb , .......
      
       Dan Brown is a writer. You spoke to him yesterday.
   = Dan Brown , whom you spoke to yesterday , is a writer.
   = Dan brown , to whom you spoke yesterday , is a writer.
   b) Mr. Dave is my teacher. You borrowed a pen from him.
   = Mr. Dave, whom you borrowed a pen from , is my teacher.
   = Mr. Dave, from whom you borrowed a pen , is my teacher.
   3.2 Things (สิ่งของ สถานที่ สิ่งที่ไม่ใช่คน)
ตัวอย่างเช่น
      a) The Oriental Hotel is very big. I stayed at it last night.
      = The Oriental Hotel , which I stayed at last night , is very big.
      = The Oriental Hotel , at which I stayed last night , is very big.
     (=The Oriental Hotel , where I stayed last night , is very big.) (หมายถึงสถานที่)
      b) The White House is in Washington D.C.The President of America lives in it.
      = The White House , which the President lives in , is in Washington D.C.
      = The White House , in which the President lives, is in Washington D.C.
     (= The White House , where the President lives , is in Washington D.C.)


4. แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive)
    4.1 Persons (คน) ใช้ whose เช่น
         a) My eldest brother has just got married. You saw his girlfriend last Sunday.
        = My eldest brother , whose girlfriend you saw last Sunday , has just got married.
        b) Krisana writes novels. Her picture was in the paper.
         = Krisana , whose picture was in the paper , writes novels.

   4.2 Things (สิ่งของ)ใช้ of which หรือ with + Adj.+ Noun
       a) My uncle's house is on Silom Road. The window of it is brown.

      = My uncle's house, of which the window is brown , is on Silom Road.

    (หรือ My uncle's house with the broken window is on Silom Road.)