จำนวนผู้ชม : 1209 คน


หลักการใช้ Present Continuous Tense (ปัจจุบันกาลต่อเนื่อง) ในภาษาอังกฤษ

หลักการใช้ Present Continuous Tense ใน ภาษาอังกฤษ
 

รูปแบบของ Present Continuous Tense

 
Subject + is/am/are + V.-ing
 
 

หลักการใช้ Present Continuous Tense

 
  1. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่ กำลังดำเนินอยู่ในขณะที่พูด ต่อเนื่องไปเรื่อยๆและจบในอนาคต โดยอาจจะใช้ Adverbs of Time (คำกริยาวิเศษณ์บอกเวลา) บางคำ เช่น now, at the moment, right now, at present, these days เป็นต้น เข้ามาช่วยในประโยคด้วย เช่น
 
 
She is going to the supermarket at the moment.
(หล่อนกำลังไปซุปเปอร์มาร์เกตอยู่ตอนนี้)
 
  1. ใช้เพื่อพูดถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่ กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เช่น
 
 
am meeting my boss this evening.
(ฉันจะพบกับเจ้านายเย็นนี้)
 
  1. ใช้แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่ ผู้พูดมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน เช่น
 
He is going to China tonight.
(เขาจะเดินทางไปยังประเทศจีนคืนนี้)
 
  1. กริยาบางตัวไม่สามารถใช้ในรูปของ Present Continuous Tense ได้ ถึงแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะกำลังเกิดขึ้น หรือ ดำเนินอยู่ก็ตาม โดยเรามักใช้ในรูปของ Present Simple Tense กับคำกริยากลุ่มนี้แทน ซึ่ง ได้แก่
 
4.1) กริยาที่แสดงถึงประสาทสัมผัสทั้งห้า เช่น see, hear, feel, taste, smell

smell something bad. (ถูก)
 
* I am smelling something bad. (ผิด)
 
4.2) กริยาที่แสดงความนึกคิด ความรู้สึก เช่น know, understand, think, believe, agree, notice, doubt, suppose, forget, remember, consider, recognize, appreciate, forgive

believe her. (ถูก)
 
* I am believing her. (ผิด)
 
4.3) กริยาที่แสดงความชอบและความไม่ชอบ เช่น like, dislike, love, hate, prefer, trust, detest

He likes a woman with long hair. (ถูก)
 
* He is liking a woman with long hair. (ผิด)
 
4.4) กริยาที่แสดงความปรารถนา เช่น wish, want, desire, prefer

want to get married. (ถูก)
* I am wanting to get married. (ผิด)
 
4.5) กริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น possess, have, own, belong

She has no children. (ถูก)
 
* She is having no children. (ผิด)
 

วิธีการสร้างประโยค Present Continuous Tense

 
 
 
 
โครงสร้าง
 
 
 
 
Subject + is/am/are + V.-ing
 

ประโยคบอกเล่า

I

am

talking

to her.

You / We / They

are

reading

magazines.

He / She / It

is

sleeping

on the couch.

 
 
 
ครงสร้าง
 
 
 
 
Subject + is/am/are + not + V.-ing
 

ประโยคปฏิเสธ

I

am

not

talking

to her.

You / We / They

are

not

reading

magazines.

He / She / It

is

not

sleeping

on the couch.

 
 
 
โครงสร้าง
 
 
 
 
Is/Am/Are + Subject + V.-ing?
 

ประโยคคำถาม

Am

I

talking

to her?

Are

you / we / they

reading

magazines?

Is

he / she / it

sleeping

on the couch?

 
 
 
โครงสร้าง
 
 
 
 
Who/What/Where/When/Why/How + is/am/are + Subject + V.-ing?
 

ประโยคคำถาม 
Wh-

Who

am

I

talking to?

What

are

you / we / they

reading?

Where

is

he / she / it

sleeping?

 
 
 
 
 
*คำปฏิเสธรูปย่อของ is / am / are not คือ isn’t, aren’t และ aren’t