จำนวนผู้ชม : 1211 คน


Portfolio

วิชาคอมพิวเตอร์  ป.6

 

ชื่อ ...................................... ชั้น ........... เลขที่ ........   

มาตรฐาน  ง.3.1  ป.6/1 - ป.6/5  เข้าใจ  เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม

เรื่อง  :  โรงเรียนของฉัน

คำสั่ง  :  ให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน  โดยสร้างสื่อตกแต่งตามหัวข้อ  โรงเรียนของฉัน   พร้อมตกแต่งชิ้นงานให้สวยงาม   

 

กำหนดส่ง

  • ให้นักเรียนใช้กระดาษ  100  ปอร์น  ในการทำงาน

 

  • ส่งวันศุกร์ที่  27  มกราคม  2555