อุปกรณ์และเครื่องมือทำความสะอาด

 


 

แบบฝึกหัดก่อนเรียน : การทำความสะอาดบ้าน
แบบฝึกหัดหลังเรียน :  การทำความสะอาดบ้าน