แบบฝึกหัดก่อนเรียน : แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง What color....?
แบบฝึกหัดหลังเรียน : แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง What color is...?