จำนวนผู้ชม : 1156 คน


เกม เหมือนกันไหม ชุดที่  1 ก ( โดย วรกมล  สุตะวงค์)

จุดมุ่งหมาย

 1.ฝึกการสังเกตภาพที่เหมือนกัน

                2. ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์

                3.  ฝึกทักษะการคิดสังเคราะห์

ภาพประกอบ

 

 วิธีเล่น

1.       ให้เด็ก ดูภาพบัตรภาพคำสั่ง

2.       เด็กเลือกบัตรที่มีภาพเหมือนกันกับภาพบัตรคำสั่ง มาเข้าคู่กัน

3.       ครูตรวจคำตอบโดยวางบัตรภาพคำสั่งมาเข้าคู่กันกับบัตรที่เลือก ถ้าเหมือนกัน แสดงว่าถูกต้อง